ควง + เขา...SMCE 4.0


เก็บภาพและเรื่องราวในการปฏิบััติภารกิจในพื้นที่เมื่อวันทีี่ 1 ก.พ.2560 มาบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเอาไว้และแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปใช้ต่อยอดได้ตามความประสงค์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆ ท่าน และขอขอบคุณ G2K ที่สนับสนุนพื้นที่ออนไลน์ในการส่งต่อและเก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ เอาไว้เป็นคลังข้อมูล...เพียงได้"แบ่งปัน"ก็ได้รับ"ความสุขใจ"แล้วใช่ไหมล่ะคร้าบ.....

-มาตามติดภารกิจของเหล่าบรรดาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปพร้อมๆ กันกับบันทึกส่งท้ายใน"วันศุกร์"สุดสัปดาห์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กันหน่อยก็แล้วกันนะครับ...หลังจากที่ตัวผมและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตาม"โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2560"ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ"กรมส่งเสริมการเกษตร"ที่มอบหมายให้"สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ดำเนินการจัดกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆที่ได้ทำกิจกรรมเก็บเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ของผม รวมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ไปยังผู้อ่านที่สนใจ วันนี้จึงขอเก็บภาพและเรื่องราวมาเล่าเอาไว้บนสมุดเล่มนี้ กับบันทึกที่มีชื่อว่า"ควง+เขา SMCE 4.0"คร้าบ!!!!!
1.ถือเป็นธรรมเนียมของการฝึกอบรมขอหน่วยงานต่างๆ นะครับ หลังจากลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะถือโอกาสเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่นั้น ๆ มาเปิดงานเพื่อให้กำลังใจแก่เข้าเข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งก็มักจะเป็นรูปแบบที่เราต่างก็คุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่สำหรับการเปิดการอบรมของเราวันนี้ ได้รับเกียรติจาก"พี่เสนาะ ยิ้มสบาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ"ในฐานะเจ้าของพื้นที่ หรือเรียกสั้น ๆ และรู้จักกันในนาม"เกษตรตำบล"นั่นเองครับ...โดยวัตถุประสงค์หลัก ๆของการจัดกิจกรรมในวันนี้ ไม่เพียงแต่ให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ ด้วยล่ะครับ...อ้อ...การทำกิจกรรมในวันนี้มุ่งเป้าไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม คือ"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 14 ตำบลเขาคีรีส"คร้าบ....
2.หลังจากที่"พี่เสนาะ"ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้บอกเล่าถึงรายละเอียดการดำเนินงานในวันนี้ รวมทั้งได้บรรยายความรู้ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมก็ได้เปิดเวทีให้"ผู้ใหญ่บุญเลิศ หมือนอินทร์"ในฐานะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ คือ"กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง"ได้เล่าถึงความเป็นมาของการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ได้รับการรันตีจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งดูจากผลงานที่นำมาจัดแสดงแล้ว ทำให้เราอดที่จะชื่นชมในความตั้งใจจริงต่อการพัฒนาชุมชนที่นี่อย่างมากเลยล่ะครับ...และสิ่งที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของ"ผู้ใหญ่บุญเลิศ"ก็คือ การได้มีส่วนร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ที่ได้จัดทำมาตรฐานวิชาชีพด้านการเกษตร สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยทำร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ซึ่งถือว่าเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาด้านการเกษตรและเทคนิคต่างๆ เอาไว้เป็นบทเรียนให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดตามข้อมูลและนโยบายของการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพได้จากที่นี่ครับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ได้เห็นแบบนี้แล้วผมว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ คร้าบ...

3.เมื่อพักเบรกเพื่อพักผ่อนรวมทั้งสมาชิกรับประทานอาหารว่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ได้เวลาที่ตัวผมในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ดำเนินการตามกระบวนการที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วล่ะครับ 555 โดยคราวนีี้เราต้องการให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการประเมินศักยภาพของกลุ่มตนเอง ว่ามีขีดความสามารถในการบริหารกลุ่มในระดับไหน ซึ่งเป็นการนำเอาแบบประเมินที่ถูกกำหนดตามเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ประเมิน สามารถสืบค้นหลักเกณฑ์การประเมินได้จากที่นี่ครับ แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ฉบับปรับปรุง 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับข้อมูลเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปี 2548 สามารถติดตามได้จากที่นี่ครับ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 SMCe คืออะไร? SMCE กรมส่งเสริมการเกษตร
4.หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นการเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองครับ..งานนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มของที่นี่คอยให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นกันเอง และผมถือว่าการได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงแบบนี้แหละครับ จะทำให้เราได้ความรู้หรือสมัยนี้มักจะเรียกว่า"องค์ความรู้"นั่นเองครับ...

5.การจัดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกกลุ่มทุกๆ ท่านที่มาร่วมกิจกรรม ถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนไม่มากนัก แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเล็ก ๆแบบนี้แหละครับที่จะเป็นการจุดประกายให้กับผู้คนได้นำไปคิดต่อ..ถึงจะไม่ประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่หากได้คิดและลงมือทำผมเชื่อว่าเราต้องก้าวต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าเอาไว้ ประเทศไทย 4.0 คร้าบ..ประเทศไทย 4.0 ?

สำหรับวันนี้ ต้องขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่ง จากตำบลวังควงและตำบลเขาคีรีส และเพื่อเป็นการเชื่อมร้อยแห่งมิตรภาพ ผมจึงขอตั้งชื่อบันทึกนี้ว่า"ควง+เขา SMCE 4.0"คร้าบ....55555

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

03/02/2560

ปล.ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

คำสำคัญ (Tags): #วิสาหกิจชุมชน#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์#อำเภอพรานกระต่าย#สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย#ตำบลวังควง#ตำบลเขาคีรีส#บุญส่ง จอมดวง#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร#นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ#เสนาะ ยิ้มสบาย#กลุ่มวิสาหกิจชุมชน#โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2560#กระบวนการเรียนรู้#ศูนย์ข้าวชุมชน#วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง#วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านลานทองน้อย#โรงเรียนเกษตรกร#สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)#smce#Thailand 4.0#Change to the Best#MRCF#T&V System#ประเทศไทย 4.0#km#g2k#เกษตรบ้านพราน#เพชรน้ำหนึ่ง#ระบบส่งเสริมการเกษตร#เกษตรตำบล#ประเมินวิสาหกิจชุมชน#วสช.#การจัดเวทีชุมชน#ข้าวคุณภาพ#การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว#วิชาชีพเกษตรกรรม#องค์การมหาชน
หมายเลขบันทึก: 622571เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2017 13:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2017 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ขอบคุณ มดตะนอย/วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์(น.ม.)

-ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจด้วยนะครับ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี