พยาบาลที่จะเล่าถึงก็คืออาชีพของดิฉันเองคะอาชีพนางพยาบาลซึ่งปัจจุบันก็มีนายพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลมากขึ้น ประวัติของการกำเนิดพยาบาล ชาวพยาบาลส่วนมากก็จะรู้จักพยาบาลชาวอังกฤษที่ชื่อ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งจะเป็นต้นแบบของพยาบาลในปัจจุบัน จริงๆแล้วพยาบาลเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยยิวโบราณ นั้นคือาชีพหมอตำแย คนช่วยคลอดนั้นเอง และเริ่มมาในยุคสงครามที่ต้องมีคนดูแลผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ แรกๆเป็นหน้าที่ของนักบวช และโบสถ์ก็เหมือนกับโรงพยาบาลสมัยนี้  ต่อมาก็มีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อการกุศล คนที่มาทำหน้าที่ก็ไม่ได้รับการฝึกฝน และเรื่องสุขอนามัยก็ยังไม่มีใครรู้จัก และยังไม่รู้ว่าเชื้อโรคแพร่ขยายออกไปได้อย่างไร จนทำให้พยาบาลที่ดูแลคนไข้นั้นติดโรคเสียเอง หลังจากนั้นก็เป็นยุคของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้วางรากฐานอาชีพพยาบาลและได้ตั้งโรงเรียนพยาบาลโรงแรกชื่อ The Nightingale Training School for Nurses  เมื่อปี 1860 ผู้ที่จบจากที่นี้เดินทางไปทั่วโลกสอนวิชาพยาบาล   ทุกวันนี้พยาบาลส่วนใหญ่ทำงานในโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วย ที่ไม่ได้ทำงานในโรงพยาบาลก็จะทำตามคลินิก โรงเรียน  บ้านคนชรา ฯลฯ   นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้ว พยาบาลยังช่วยคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วให้คงสภาพ ไม่เจ็บป่วยลงไปด้วย  ดังที่เราได้เรียนรู้ว่าพยาบาลมีบทบาทคือรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู นั่นเอง  คนที่อยากเป็นพยาบาลจะต้องเริ่มต้นที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ที่สำคัญต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง  ยิ่งปัจจุบันนี้มีโรคแปลกๆๆมากมายที่ได้พบก็จะทำให้เราพยาบาลตระหนักที่จะศึกษาพัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีการพัฒนาเสมอ

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง