170127-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beside & besides

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.26

Ref.#595847


Beside และ besides

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “beside”

(เน้น พยางค์ หลัง sahyd) ว่า “bih-sahyd

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “beside” และ “besides”

ถ้า บางสิ่ง “is beside” อีกสิ่งหนึ่ง หมายถึง

“มันอยู่ ถัดไปหรือติดกันที่ด้านข้าง” เช่น

Beside the shed was a huge tree.’

‘I sat down beside my wife.’

ใช้ “besides” เป็น บุพบท ให้หมายถึง

“in addition to” หรือ “as well as” เช่น

‘What languages do you know besides Arabic and English?’

‘There was only one person besides Jacques who knew Lorraine.’

ใช้ “besides” เชื่อมโยง ข้อความ

โดยสามารถใช้ “besides” เพื่อนำเสนอ ข้อความ เริ่มต้นด้วยรูป “-ing” เช่น

‘He writes novels and poems, besides working as a journalist.’

Besides being good company, he was always ready to try anything.’

ข้อควรระวัง:

ในประโยคเช่นนี้ ต้องใช้รูป “-ing” เสมอ เช่น

อย่าใช้ว่า “He writes novels and poems besides he works as a journalist.’

ใช้ “besides” เป็น กริยาวิเศษณ์

“เมื่อต้องการ ‘เพิ่มหรือให้’ เหตุผล/ความสำคัญ ที่คิดว่าจำเป็น” เช่น

‘I’ll only be gone for five days, and besides, you’ll have fun while I’m away.’

‘The house was too big. Besides we couldn’t afford it.’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “beside” และ “besides”

ว่า นักวิจารณ์บางราย ให้เหตุผลว่า เมื่อใช้เป็น บุพบท

“ควรให้คงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่าง สองคำนี้”

โดยอ้างว่า ควรใช้ “beside” แต่เพียงให้หมายถึง

“at the side of” = ที่ด้านข้างของ เช่น

‘There was no one in the seat beside me.’

และ ควรใช้ “besides” ในความหมายว่า

“in addition to” และ “except for” เช่น

Besides replacing the back stairs, she fixed the broken banister.’

‘No one besides Smitty would say a thing like that.’

หากแต่ ข้อเสนอแนะเรื่องความแตกต่างเช่นนี้

บ่อยครั้งถูกละเลย แม้แต่โดยนักเขียนที่ได้รับความเชื่อถือ

ขณะที่ เป็นความจริงว่าไม่อาจใช้

“besides” ให้หมายถึง “at the side of”

บ่อยครั้ง แม้แต่ในการพิมพ์ ยังปรากฏการใช้ “beside” แทนที่ “besides”

ซึ่งจะเป็น การให้ความหมาย ของประโยคนั้นมีความ กำกวม (ambiguous) เช่น

“There was no one beside him at the table”

ที่อาจหมายถึง “เขานั่งอยู่ที่โต๊ะนั้น คนเดียว” หรือ

อาจหมายถึง “ไม่มีใครนั่งอยู่ข้างเขา ที่โต๊ะนั้น”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้อย่างถูกต้อง ของ “beside” และ “besides”

ว่าใช้ “beside” เป็น บุพบท ในความหมาย

“by the side of” = อยู่ที่ด้านข้างของ

ขณะที่ใช้ “besides” เป็น บุพบท เช่นกัน ให้หมายถึง

“except” ที่ ใช้ทั่วไปมากกว่า เป็น กริยาวิเศษณ์ ในนัยของ

“more-over” และ “in addition to” เช่น

‘I am resting beside (ไม่ใช่ besides) the stream.’

‘I have more work to do; besides (ไม่ใช่ beside) I am not in the mood to go.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)