Translationbyjee

ความหมายของการแปล

พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้

แปล(กริยา) : “ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย”

พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ดังนี้

-Translate: “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to express in other terms”

ซึ่งอาจสรุปความหมายได้ดังนี้

“การแปล คือ การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง การตีความหมายหรือการทำให้เข้าใจความหมาย การอธิบายโดยใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างอื่น”

นักปราชญ์ด้านการแปลต่างได้ให้ความหมายของการแปลไว้ ดังนี้

จอห์น วายคลิฟ (John Wycliffe) กล่าวว่า การแปล คือ การแปลประโยคให้ได้ความชัดเจนโดยใช้ภาษาของคนสามัญ

มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) กล่าวว่า การแปล คือ การสามารถถ่ายทอดวิญญาณค้นฉบับออกมาให้ได้ และให้สามัญชนสามารถเข้าใจได้

ยูจีน ไนดา (Eugene A.Nida) ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการแปลชาวอเมริกากล่าวว่า การแปลมิใช่การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องรักษารูปแบบของข้อความไว้ให้ตรงตามต้นฉบับ

ดานิกา เซเลสโกวิตซ์ (Danica Seleskovitch) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปล และการสอนวิทยาการแปลว่า สิ่งสำคัญใน

การแปลมี 3 อย่างที่ต้องคำนึงถึง คือ ข้อความ ความหมายแฝง และการถ่ายทอดความหมายออกมาเป็นภาษาแปลตามธรรมชาติ

ทั้งหมดที่ได้ยกมา พอสรุปได้ความว่า การแปลนั้นเป็นงานที่ผู้แปลต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบประกอบกับความรู้ในเรื่องของภาษาอย่างน้อยสองภาษาคือภาษาที่ 1 (ในที่นี้ผมเรียกว่า Source Language (SL))และภาษาที่ 2 (Target Language) เพื่อถ่ายทอด หรือ ถอดความหมายจาก SL ไปสู่ TLให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยไม่บิดเบียนภาษาต้นฉบับ และ เป็นธรรมชาติ เสมือนผู้อ่านไม่ได้อ่านจากการแปลมา

จะให้คำจำกัดความอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ประเด็นสำคัญของการแปลนั้นคือ ความหมายระหว่าง SL และ TL ต้องสื่อความหมายอันเดียวกัน

ที่มา: http://learners.in.th/blog/penguin99/2025

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน " ความหมายของการแปล "ความเห็น (0)