ลงทุนในตลาดทุนดีอย่างไร?

ก่อนที่จะรู้ถึงประโยชน์ของการลงทุนในตลาดทุนนั้น เราควรต้องรู้ถึงความหมายของคำว่า “ตลาดทุน” กันก่อน

ที่มา : http://news.mthai.com/economy-news/284372.html

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวที่มากกว่า 1 ปี ที่หน่วยงานนั้นต้องการนำเงินทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การขยายธุรกิจ หรือการลงทุนด้านต่างๆของรัฐบาล เป็นต้น โดยที่ผู้ต้องการระดมเงินทุนจะออกหลักทรัพย์ในตลาดทุน ซึ่งจะประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตรรัฐบาล ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น เพื่อขายให้กับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ตลาดทุนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยตลาดทุนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตลาดแรก และตลาดรอง โดยตลาดแรก จะเป็นตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์กันเป็นครั้งแรก โดยที่ธุรกิจต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตแต่ธุรกิจขาดแคลนเงินทุน จึงต้องออกหลักทรัพย์ และตลาดรองเป็นตลาดที่มีการซื้อขายกันมาแล้ว จะเป็นแค่การเปลี่ยนมือกันถือหลักทรัพย์เท่านั้น

ทำไมต้องลงทุนในตลาดทุน?

ตลาดทุนนั้นถือว่าเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการกู้ยืมการแหล่งอื่นๆและธุรกิจนั้นสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็ว แต่โดยปกติการลงทุนในตลาดทุนจะมีความเสี่ยงมากกว่าในตลาดเงินมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว ทำให้เกิดการผันผวนมากแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดเงิน ผู้ออมสามารถนำเงินลงทุนมาลงทุนได้ทันทีที่ต้องการโดยสามารถไถ่ถอนเงินทุนได้ทันที ผลตอบแทนในตลาดทุนจะอยู่ในรูปของเงินปันผล ดอกเบี้ย และกำไรหรือขาดทุน และการลงทุนในตลาดทุนนั้นจะทำให้เศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพราะจะมีการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การลงทุนในตลาดทุนจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ลงทุนเอง อาจมีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่สูง นอกจากนี้การลงทุนในตลาดทุนยังส่งผลดีให้กับประเทศอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลยุทธ์ในการหาธุรกิจใหม่ๆความเห็น (0)