170110-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – aught & ought & naught

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.09

Ref.#595672


Aught และ ought และ naught


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “aught” และ “ought”

(กริยา สะกดคำท้ายเสียง k) ว่า “awkht”

(นาม สะกดคำท้ายเสียง t) ว่า “awt”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “aught” ว่า

“any little part” = สิ่งใดๆที่เป็นส่วนน้อย

“in any respect” = ในกรณีใดๆ เช่น

‘You are right for aught I know.’

ขณะที่ ความหมาย “ought” คือ

“duty” = หน้าที่ หรือ

“obligation” = พันธะ/หน้าที่ เช่น

‘Everyone ought to attend the meeting.’

และ ความหมาย “naught” คือ

“nothing” = ไม่มีอะไรเลย หรือ

“zero” = ศูนย์ หรือ ว่างเปล่า เช่น

‘Our work availed naught.’


Collins English Dictionary

อธิบายว่า “aught” เป็น นาม

ที่มีการใช้ น้อยกว่า “nought”

โดย สะกด “nought” ใน British English

ขณะที่สะกด “naught” ใน US English


Macmillan Dictionary

อธิบาย การใช้ “ought” ว่า

ปกติ ตามด้วย “to” และ “an infinitive” เช่น

‘You ought to tell the truth.’

บางครั้ง ใช้เป็นทางการ โดยไม่มี “to” หรือตามด้วย ‘infinitive’ เช่น

‘I don’t practice as often as I ought.’

และยัง สามารถใช้ ไม่เป็นทางการ โดยตามด้วย “to” แต่ไม่มี ‘infinitive’ เช่น

‘I don’t spend as much time with them as I ought to.’

รูปของ “ought” ไม่เปลี่ยน

เมื่อใช้ในรูป “third person singular” (เอกพจน์ บุรุษที่สาม)

โดยไม่ใช้การเติมท้ายด้วย “-s” เช่น

‘She ought to try a little harder.’

จัดรูปเป็น “คำถาม” และ “ปฏิเสธ” ได้ โดยไม่ใช้ “do” เช่น

‘You ought not to be here.’

Ought I to tell my parents?’

ยังสามารถใช้ใน รูป ปฏิเสธ แบบ ย่อ ได้ด้วย เมื่อใช้เป็นทางการ น้อยกว่า

ไม่มี “past tense” แต่สามารถใช้วลี “ought to have”

เพื่อ อ้างอิง “การกระทำ ที่ยังมิได้เกิดขึ้น แต่ควรเกิดขึ้น” หรือ

“การกระทำ ที่อาจจะได้เกิดขึ้น” (have probably happened) เช่น

‘They ought to have arrived by now.’

สามารถใช้ “should” ในลักษณะเดียวกับ “ought to”

และเป็น การใช้ ที่นิยม มากกว่า

โดยเฉพาะในประโยค “คำถาม” และ “ปฏิเสธ”


Dictionary.com

ให้ข้อสังเกต การใช้ “ought” ว่า

สามารถใช้ “ought” ในรูป “ปฏิเสธ” ได้หลาย แนวทาง

โดยที่ รูป “ought not” มีใช้ใน การพูดและเขียน ได้หลายแบบ

และถือเป็น “มาตรฐาน” อย่างเต็มที่ เช่น

‘The conferees ought not to waste time on protocol.’

ส่วนใหญ่ใช้ “oughtn’t” ในรูป “การพูด”

ที่พบส่วนใหญ่ ใน US English เป็นภาษาถิ่น ของ Midland และ Southern

ที่ เกือบเป็น แบบนิยมทั่วไป (universal)

รูป “hadn’t ought” ใช้ พูดทั่วไปในภาษาถิ่นพิ้นที่ ภาคเหนือ

ที่บางครั้งคู่มือการใช้ (usage guide) ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ และ

ไม่ใช้กันในหมู่ “educated speech” เว้นเต่เมื่อใช้แบบ กันเองมากๆ


ส่วนรูป “didn’t ought” และ “shouldn’t ought”

ถือว่า เป็นคำ “ไม่มาตรฐาน”

ทั้งรูป “คำถาม” และ “ปฏิเสธ” ของ “ought”

ใช้โดยมี ‘infinitive “to”’ ตาม เกือบ ทุกครั้ง เช่น

‘We ought to go now.’

‘You ought not to worry about it.’

บางโอกาส สามารถตัด “to” ตามหลังประโยค ปฏิเสธ ได้ เช่น

‘Congress ought not adjourn without considering this bill.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)