เปิดฝึกอบรม การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 2

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560 เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 2

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม กรุณาติดต่อคุณ เฉลา แกสันเทียะ โทร 034-351399 หรือ 098-4518200


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)