170104-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – As & like & the way

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

Revised on 2017.01.03

Ref.#595632


การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา


AS

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่า “as” เป็น “conjunction” และ “adverb”

ที่มีประโยชน์และถูกใช้งานมากที่สุด ให้เป็น สำนวนอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม การใช้ ”as” เป็น “conjunction”

จะมีความหมาย อ่อน กว่า “since” “because” และ “when” เช่น

Since (เลือกใช้ มากกว่า as) it was snowing we stayed indoors.’

บ่อยครั้งใช้ “as” แทนที่ “that” หรือ “whether”

ซึ่งเป็นคำที่ เหมาะและตรงกว่า ในประโยค เช่น

‘I don’t say that (ไม่ใช้ as) he was right.’

‘I doubt whether (ไม่ใช้ as) he was correct.’

การใช้ “as” ที่ถือว่า ไม่ถูกต้อง เพื่อแทน “who” ในประโยค เช่น

“Those as have no tickets are out of luck.”

และ ไม่ถูกต้อง เพื่อแทนที่ “whom” หรือ “that” ในประโยคเช่น

‘The car hit the man as I had just spoken to.


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “as”

ใน “time” clauses

ถ้า “บางสิ่งเกิดขึ้น as” สิ่งอื่นเกิดขึ้น”

หมายถึง “สิ่งนั้นเกิดขึ้น ขณะที่สิ่งอื่น กำลังเกิดขึ้น” เช่น

‘She cried as she told her story.’

‘The play started as I got there.’

ยังสามารถใช้ “as” เพื่อกล่าวว่า “ได้ทำบางสิ่งสำเร็จ”

เมื่อใดก็ตามที่บางสิ่งเกิดขึ้น เช่น

‘Parts are replaced as they grow old.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “as” เพียงแต่เพื่อให้หมายถึง “at the time that”

เช่น อย่าใช้ว่า “As I started work here, the pay was $20 an hour.”

ให้ใช้ว่า “When I started work here, the pay was $20 an hour.’

ใช้ “as” ในความหมาย “because”

โดย บ่อยครั้ง ใช้ “as” ให้หมายถึง “because” หรือ “since” เช่น

‘She bought herself an iron as she felt she couldn’t keep borrowing Anne’s.’

As he had been up since 4 a.m. he was now very tired.’

ใช้ “as” ร่วมกับ คุณศัพท์

โดยสามารถใช้ “as” นำหน้า คุณศัพท์

เพื่อกล่าว “บรรยาย หรือ ถือว่า บางคน/บางสิ่ง เป็นอย่างไร” เช่น

‘They regarded manual work as degrading.’

‘His teachers described him as brilliant.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “as” ตามหลัง คุณศัพท์ ชนิด ‘comparative’

เช่น อย่าใช้ว่า “The trees are taller as the church.”

ให้กล่าว่า “The trees are taller than the church.” เช่น

‘She was much older than me.’

ใช้ “as” ใน วลี บุพบท

สามารถใช้ “as” ใน วลีบุพบท เพื่อกล่าวถึง

“บรรยาย/ถือว่า/รับมือกับ หรือ ใช้ บางสิ่ง/บางคน อย่างไร” เช่น

‘Pluto was originally classified as a planet.’

‘I treated business as a game.’

‘I wanted to use him as an agent.’

ยังสามารถใช้ “as” ใน วลี บุพบท เพื่อกล่าวถึง

“ภาระ/หน้าที่ ที่ บางคน/บางสิ่ง มี คืออะไร” เช่น

‘He worked as a clerk.’

‘Bleach acts as an antiseptic.’

ใช้ “as” เพื่อ การเปรียบเทียบ

ในงานเขียน บางครั้ง ใช้ “as”

เพื่อ เปรียบเทียบ “การกระทำหนึ่ง กับการกระทำอื่น” เช่น

‘He looked over his shoulder as Jack had done.’

‘She pushed him, as she had pushed her son.’

ในแนวทางเดียวกันนี้ สามารถใช้แทนที่ ได้ด้วย

คำเช่น “like” “the way”


ข้อควรระวัง:

ตามปกติ อย่าใช้ “as” นำหน้า นาม วลี

“เมื่อทำการเปรียบเทียบ บุคคล/สิ่งของ อย่างหนึ่ง กับอีกสิ่ง”

เช่น อย่าใช้ว่า “She sang as a bird.”

ให้ใช้ว่า “She sang like a bird.” เช่น

‘He swam like a fish.’

‘I am a worker like him.’

ข้อควรระวัง:

อย่างไรก็ดี สามารถ ทำการเปรียบเทียบ ได้

โดยใช้ “as” เป็น คุณศัพท์ และ กริยาวิเศษณ์ ร่วมกับ “as” อีกคำ

เช่น สามารถใช้ว่า “You’re just as bad as your sister.”

สามารถใช้ “as” “like” และ “the way” เป็น “conjunction”

เมื่อทำการเปรียบเทียบ “พฤติกรรม/รูปร่าง ของ บุคคลหนึ่ง กับอีกคน”

ในข้อความ ที่ตาม “conjunction” นั้น ปกติต้องใช้ กริยา “do” เช่น

สามารถ กล่าวว่า “He walked to work every day, like his father had done.”

หรือ “He walked to work every day, as his father had done.”

หรือ “He walked to work every day, the way his father had done.” เช่น

‘I never behave like she does.’

‘They were people who spoke and thought as he did.’

‘Start lending things, the way people did in the war.’

สามารถ ใช้ “like” และ “as” เป็น บุพบท

แต่ความหมาย ตามปกติ จะไม่เป็น เช่นเดิม

เช่น “ถ้าคุณทำ บางสิ่ง “like” บุคคลเฉพาะแบบหนึ่ง” หมายถึง

“คุณทำสิ่งนั้น ในแนวทางที่ บุคคล แบบผู้นั้น จะทำ”

ถึงแม้คุณจะไม่ใช่บุคคลแบบนั้น เช่น

‘We worked like slaves.’

ถ้า”คุณทำบางสิ่ง “as” บุคคลเฉพาะแบบหนึ่ง”

หมายถึง “คุณเป็น บุคคลแบบนั้น” เช่น

‘Over the summer, she worked as a waitress.’

‘I can only speak as a married man without children.’


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ “as” เป็น “conjunction” ในนัย “because” เช่น

As she was bored, Sue left the room.’

มีการใช้ “as” โดยทั่วไป ในนัย ของ “while” และ “when” เช่น

As the parade passed by, the crowd cheered.”

ในนัย ทั้งสองแบบนี้ บางครั้ง ส่งผลเป็น ข้อความที่ความหมาย “กำกวม” เช่น

As the gates were closed, he walked away. (When? หรือ Because?)’

การใช้ “as …. as” เป็นถือเป็น “มาตรฐาน”

ในโครงสร้างประโยค “positive” และ “negative” เช่น

As happy as a lark.’

‘Not as humid today as it was yesterday.’

บางครั้งใช้ “so …. as”

ในโครงสร้างประโยค “negative” เช่น

‘not so humid as it was.’ และ

ในประโยค คำถาม เช่น

‘What is so rare as a day in June?’

โดยทั่วไป ใช้ วลี “as far as” เพื่อนำเสนอ ข้อความ หนึ่ง เช่น

‘As far as money is concerned, the council has exhausted all its resources.’

ในการพูดไม่เป็นทางการ และงานเขียน

บางครั้งใช้ “as far as” เป็น บุพบท และตามด้วย “กรรม” เช่น

As far as money, the council has exhausted all its resources.’

การใช้ compound บุพบท “as to”

ถือ เป็นการใช้ มาตรฐาน มายาวนาน เช่น

As to your salary, that too will be reviewed.’

บ่อยครั้งถูกวิพากษ์ ว่าเป็นการใช้แทน

“about” หรือ “concerning” ที่ไม่ชัดเจน


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “as to”

ว่า “ไม่จำเป็นต้องใช้คำนี้”

ตามปกติ เลือกใช้คำเดียว ที่มีความหมายตรงประเด็น จะดีกว่า เช่น

“Eleanor was in doubt as to his meaning.”

จะแสดงความหมายได้ดีกว่า เมื่อใช้แทน “as to” ด้วย “about”

“Eleanor was in doubt about his meaning.’

อธิบาย การใช้ วลี “as to whether” ว่า

เป็นวลี ที่ฟุ่มเฟือยและไร้ประโยชน์มากกว่าเสียอีก

ไม่ควรใช้ว่า “Sandy expressed concern as to whether it would snow.”

ให้ใช้เป็น “Sandy expressed concern that it would snow.”


อธิบาย การใช้ วลี “as to where”

ที่สามารถตัดให้เหลือ แต่เพียง “where” คำเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.46.111
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I learned a few more finer points here.