• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การประสานแผนงานระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ 8

  การประสานงาน ประสานคน และประสานใจ ศูนย์อนามัยที่ 8  
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้มีการประสานแผนงาน โครงการระหว่างศูนย์ ฯ และจังหวัด ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ ฯ ได้จัดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ประสานงาน ประสานคน ประสานใจ" โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและการสกัดขุมความรู้ กลุ่มการเรียนรู้ทั้งหมดมีข้อคิดเห็นว่าสิ่งที่ทำให้การประสานงาน ประสานคน และประสานใจ ของศูนย์ ฯ และจังหวัดสำเร็จก็คือ 1. การติดต่อประสานแผนงานโครงการ ทั้งก่อนการจัดทำโครงการและหลังจากได้รับการอนุมัติแผนงานโครงการแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำแผนงานโครงการ จัดหวัดและศูนย์ ฯ ควรจะได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรม AAR ด้วย 2. การติดต่อประสานด้วยการใช้หนังสือราชการเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การใช้โทรศัพท์ติดต่อกันโดยตรงเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบ Two way communication เป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานดียิ่งขึ้น 3. แผนงานโครงการที่เป็นงานสำคัญของศูนย์ ฯ และกรมอนามัย ศูนย์ ฯ ควรจะได้แจ้งให้จังหวัดได้รับทราบก่อนการวางแผนการจัดทำโครงการในปีต่อไป 4. การนิเทศ เพื่อสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ (การนิเทศในที่นี้เป็นการเข้าพบเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข มิใช่เข้าไปจับผิด) จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ ศูนย์อนามัยที่ 8 จะได้นำไปวิเคราะห์และประเมินด้วยเทคนิค AAR โดยการถอดบทเรียน เพื่อพิจารณาในการจัดทำแผนการประสานงานระหว่างเขตและจังหวัดให้มีความสำเร็จสมกับหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานงาน ประสานคน ประสานใจ" ในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 62093
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ... "ประสานงาน ประสานคน ประสานใจ" ... ขอนำไปใช้บ้างนะคะ