นักศึกษาฝึกงานทุกคนให้มารับการปฐมนิเทศพร้อมกันในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ห้อง 1125 เวลา 9:30 น. โดย ผศ.บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ ประธานโปรแกรมวิชา  และมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ e-journal โดย ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี