ตัวแทนจากองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ตัวแทนจากชมรมพัฒนาผู้นำ ของนักศึกษา ร่วมกันทบทวนผลการ"พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี งบประมาณ ๒๕๔๘" และ วางแผนปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ร่วมกับทีมงานของศูนย์บริการวิชาการ

ประเด็นที่น้องๆนักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็น คือ การจัด ต้องหลีกเลี่ยงเวลาเรียน หรือ เดือนที่มีกิจกรรม ซึ่งตัวแทนได้แจ้งเวลาที่เหมาะสม คือ เดือนสิงหาคม โดยเริ่ม "พัฒนาทีมผู้นำ" เพื่อเป็นนำไปขยายผลต่อไป

ความคิดของนักศึกษา ผู้ที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาร่วมกันครับ

JJ