วันที่ 28 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด (22 ธันวาคม 2559)

คาบสุดท้ายของวันนี้ได้ระดมนักเรียนมาช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดขอองโรงเรียน เนื่องจากห้องสมุดยังไม่มีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการตกแต่งที่สวยงาม จึงทำให้ผู้เข้าใช้บริการน้อย จากปัญหาที่พบได้มีการต่อยอดทำโครงการเพื่อให้ห้องสมุดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยจะมีการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงมีการจัดระบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เข้ากับบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว


หนังสือที่ยังไม่ได้ถูกจัดเป็นหมวดหมู่


คอมพิวเตอร์ที่ขาดการใช้งาน


ขาดคนดูแลและให้บริการยืมหนังสือ

วันนี้จึงเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ สนองความต้องการของนักเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ต้องขอบคุณนักเรียนที่มาช่วยกันจัดหนังสือ


จัดหมวดหมู่หนังสือ ขอบคุณนักเรียนที่มีจิตอาสามาช่วยครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)