สานพลังฅนใต้..งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559

สานพลังฅนใต้ สร้างสุขภาคใต้ 2559สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ภายใต้หลักคิดของการใช้กระบวนการทางวิชาการไปยกระดับความรู้จากปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อยกระดับและเกิดการขยายผลในเชิงระบบสุขภาพและเชิงนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ และจัดงานสมัชชาสุขภาพ “คนใต้สร้างสุข” โดยในปีนี้กำหนดจัดงานเมื่อวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 3 มีนาคม 2559 พิธีเปิดงานโดยมี นายทรงพล สวาทดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน และมีนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน

จากการให้สัมภาษณ์ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่า “ตนเองเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสาธารณสุขและการจัดการสุขภาวะ ซึ่งเรื่องของสุขภาวะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ในขณะที่สังคมปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ลืมที่จะดูแลสุขภาวะอย่างรอบด้าน ภาคใต้กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เราต้องมองว่าคนในภาคใต้ต้องการการพัฒนาในรูปแบบใด ซึ่งการพัฒนาด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่ออีกด้านหนึ่ง ถ้าต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบปัจจุบันแน่นอนต้องผลส่งกระทบต่อวิถีชุมชน แต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบที่เป็นอยู่ คนใต้ต้องเลือกที่จะดำเนินวิถีชีวิตอย่างไร ในแบบที่คนใต้ต้องการ”

นอกจากนี้ในงานยังได้มีการเสวนาหัวข้อ “มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต” โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญนายกเทศมนตรีนครยะลา นายทวีวัตร เครือสาย ตัวแทนภาคประชาสังคม และนายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

หลักสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งที่การจัดการกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบุคคล รวมทั้งมีลักษณะบูรณาการและมีดำเนินการในหลายระดับ สำหรับประเด็นสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การปรับเปลี่ยนนโยบายทั้งในระดับสาธารณะและระดับองค์กร, การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสุขภาพ, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เป็นพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาเครือข่ายทางสังคม, การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารมวลชนที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้, และการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างการรับรู้และประสบการณ์ของสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ และความสามารถในการเข้าถึงสุขภาวะ อันนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

การจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมในการสร้างสุขภาพ Innovation of Health Promotion” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 นี้ มีประเด็นและพื้นที่ดำเนินงาน คือ

โซน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลา ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ประเด็นสำคัญ คือ สุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ระบบสร้างเสริมสุขภาพวิถีมลายูมุสลิม สุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของคน และ สร้างมุมมองต่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะและสันติสุข โซนใต้ตอนกลาง ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ประเด็นสำคัญ คือ ระบบอาหารทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ระบบอาหารทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย เพื่อให้เกิดการสานพลังภาคเอกชน เป็นหลัก เพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการทำงานและการมีสัมมาชีพด้านเกษตร อาหาร โซนอันดามัน ได้แก่ สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ เป็นการสร้างความเข้าใจและมีการทำงานร่วมกันในเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายในส่งเสริมเกษตรเชิงเดี่ยว และการจัดการวิกฤตกรณีมีภัยพิบัติ ประเด็นสำคัญคือ ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ โซนใต้บน ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ประเด็นสำคัญคือ ความมั่นคงทางมนุษย์ แรงงานนอกระบบ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก เยาวชน ครอบครัว(ภาวะคุกคาม ) และผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ เป็นการเชื่อมร้อยเครือข่ายที่มีการทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือพมจ. แรงงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สปสช.เขต11 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ “ศูนย์ฟ้าใส จ.ยะลา” ซึ่งดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและคนป่วย การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ /กิจกรรมผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนสุขภาวะประชาชนภาคใต้ ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ “บ้านคาคี” ศูนย์รวมเครือข่ายคนรักสุขภาพ (สสส.) “ ข้าว สู่ความมั่นคงด้านอาหาร” การแสดงภาพจำลองพื้นที่นา หลังจากทำนาเสร็จ โดยนำมาปลูกผักได้ รวมถึงการนำข้าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ข้าวสังหยด

ชุมชนหูยาน “บ้านน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง” การดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหูยาน การผลิตสินค้าทดแทน เพื่อลดรายจ่าย รวมถึงการกระบวนการเรียนรู้ มีการแปรรูปต่าง ๆ เช่น น้ำผึ้งแสงจันทร์ น้ำยาล้างจาน น้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และเครื่องแกงสมุนไพร ความรู้เหล่านี้จะถูกหยิบยก มาพัฒนา และสืบทอด ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ความเห็น (0)