กระบวนการสานพลังภาคีพลเมืองช่วยเหลือคนพิการในชุมชน

อนันต์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.สร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยการเชื่อมประสานชักชวนคนมีใจ ให้มาร่วมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ ทั้งผู้พิการญาติ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่องค์กรรัฐ ท้องถิ่น ภาควิชาการ และอาสาสมัคร

2.เปิดใจและปรับทัศนคติ ด้วยกระบวนการสุนทรียภาพสนทนาและการจำลองความพิการ เพื่อการใคร่ครวญทำความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาที่แท้จริง จนทุกฝ่าย มีใจ และทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อการทำงานกับคนพิการ

3.ประสานความร่วมมือสู่การปฏิบัติรูปธรรม ร่วมกันดำเนินงานแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามสภาพปัญหาบริบท และทุนเดิมของพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สานพลังพลเมือง สร้างสุข สู่ ชุมชนความเห็น (1)

ที่ปรึกษา สมาคมคนพิการพัทลุง คงได้นำทีมผู้พิการไปเยือนกระบี่ จะได้แลกเปลียนเรียนรู้กัน