หนูไม่ยอม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ FM 88 MHz อ่านชื่อกระทรวง หนูผิด MOAC ministry of agriculture and cooperatives มิใช่ ministry of agriculture and Agricultural cooperatives นะจ๊ะ

หนูไม่ยอม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ FM 88 MHz อ่านชื่อกระทรวง หนูผิด MOAC ministry of agriculture and cooperatives มิใช่ ministry of agriculture and Agricultural cooperatives นะจ๊ะ

รายการข่าว เวลา 7:26 AM 22 DEC 2016

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มิใช่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นและยกเลิกกระทรวงพัฒนา การแห่งชาติ พร้อมนี้ได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ให้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมการสหกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์ ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ที่มา : http://www.cpd.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=55


ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยมี 7 ประเภท คือ

1.สหกรณ์การเกษตร
2.สหกรณ์ประมง
3.สหกรณ์นิคม
4.สหกรณ์ออมทรัพย์
5.สหกรณ์บริการ
6.สหกรณ์ร้านค้า
7.สหกรณ์เครดิตยูเนียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท สหกรณ์การเกษตรเป็นเพียง 1 ใน 7 ประเภท เท่านั้น ยังมีสหกรณ์อีก 6 ประเภทที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้มีความเป็นสหกรณ์ ชื่อของกระทรวงจึงมีคำ เพียง "และสหกรณ์ (and cooperatives)" มิใช่ "และสหกรณ์การเกษตร ( and Agricultural cooperatives )"

กฎกระทรวง ระหว่างปี 2495-2511 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 มีสหกรณ์ 22 ประเภทคือ

1. สหกรณ์หาทุน ขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการสหกรณ์
2. สหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน ขึ้นกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กระทรวงการสหกรณ์
3. สหกรณ์นิคมกสิกรรม ขึ้นกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กระทรวงการสหกรณ์
4. สหกรณ์นิคมเกลือ ขึ้นกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กระทรวงการสหกรณ์
5. สหกรณ์หาทุน และบำรุงที่ดิน ขึ้นกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กระทรวงการสหกรณ์
6. สหกรณ์บำรุงที่ดิน ขึ้นกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กระทรวงการสหกรณ์
7. ร้านสหกรณ์ ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
8. สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
9. สหกรณ์ขายน้ำตาลโตนด ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
10. สหกรณ์ขายเกลือ ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
11. ร้านสหกรณ์กลาง ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
12. สหกรณ์อุตสาหกรรม ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
13. สหกรณ์ผู้เดินรถ ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
14. สหกรณ์การประมง ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
15. ธนาคารสหกรณ์จังหวัด ขึ้นกับกรมสหกรณ์ธนกิจ กระทรวงการสหกรณ์
16. ชุมนุมสหกรณ์ ขึ้นกับกรมสหกรณ์ธนกิจ กระทรวงการสหกรณ์
17. สหกรณ์การไฟฟ้า ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
18. สหกรณ์บำรุงและค้าสัตว์ ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
19. สหกรณ์หาทุนและขายเกลือ ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
20. สหกรณ์ผู้เช่าที่ดิน ขึ้นกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กระทรวงการสหกรณ์
21. สหกรณ์ขายพืชผลและผลผลิต ขึ้นกับกรมสหกรณ์พาณิชย์ กระทรวงการสหกรณ์
22. สหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นกับกรมสหกรณ์ธนกิจ กระทรวงการสหกรณ์

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/551320


พีระพงศ์ วาระเสน (ฺBobbie)
นักวิชาการสหกรณ์ดิจิทัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC ministry of agriculture and cooperatives)
ผู้ติดตามรับฟังรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ เป็นประจำถ้ามีโอกาส

วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 1 ที่ 22 ธันวาคม 2559บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)