วันนี้ไปเรียนวิชา  ความจริงของชีวิต

                                                                               21/11/49