คนรับรู้ดีแสดงว่ามีปัญญา....แต่อย่าศรัทธาคนมีปัญญาที่ไม่สมบูรณ์ความเห็น (0)