งานสังคมสงเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุ

โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์

โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์(HOSPICE) เป็นโครงการต้นแบบบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย โดยวิถี

ทางพุทธในประเทศไทยแห่งแรกที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีพระครูอาทรประชานาถ (อลงกต

ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2535

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่เข้ารับการรักษาที่วัดพระบาทน้ำพุ ได้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่มีอาคารที่

สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยไม่สามารถจะขยายได้เนื่องจากพื้นที่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการ

ตามวัตถุประสงค์ที่โครงการได้กำหนดขึ้นและผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เพราะ

สังคมทั่วไปยังไม่เข้าใจเรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมายทั้งที่บุคคลเหล่า

นั้นก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมือนบุคคลอื่นๆพระอุดมประชาทร ได้ตระหนักถึง

ปัญหา จึงริเริ่มโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์2 ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิธรรมรักษ์

- การสงเคราะห์ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ที่รับการดูแลรักษาในโครงการ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงานของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์

- ส่งเสริมการดำเนินงานและป้องกันโรคเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรเอกชน

- สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์

- ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- เพื่อฟื้นฟูบทบาทของพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาวิกฤติในสังคมไทย

- เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้แสดงความเมตตาต่อผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิต

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสังคมที่มีคุณธรรม ให้เป็นแบบอย่างในสังคม

- เพื่อสร้างจิตสำนึกของสังคมให้เกิดเจตคติที่ดีงามต่อผู้ป่วยเอดส์ และตระหนักถึงความต้องการของ

ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน

วัตถุประสงค์เฉพาะ

- จัดบ้านพักและให้การดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานทั้งทางกายและจิตใจ

- พัฒนารูปแบบการดูแลตนเองและพึ่งตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว

- เป็นสถานที่ฝึกอบรม และให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์

- ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเสียสละของคนในชุมชนต่อการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

- มีต้นแบบบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธที่สมบูรณ์

- คนในสังคมไทยมีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงการร่วมกันให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเอดส์และ

ครอบครัวอย่างมีเมตตาและมนุษยธรรม

- มีบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆโดยความร่วมมือร่วมใจกันเสียสละของคนในชุมชน

- ครอบครัวและคนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์อย่างถูกต้อง

- มีบุคลากรที่ประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถในการให้พยาบาลแก่ผู้ป่วย

แผนงานหลักที่สำคัญ

- การดูแลผู้ป่วยแบบไปกลับ (Day Care)

- การดูแลผู้ป่วยระยะ (Hospice Care)

- การดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัว (Home Care)

- การเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย (Home Bassed Care)

- การดูแลผู้ป่วยหลังการพักฟื้น (Living Home Care)

- การเตรียมชุมชนบำบัด (Community Bassed Care)

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอดส์

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ที่มุ่งให้

เด็กได้รับการศึกษาและอบรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยส่งให้เข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย และใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

- โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ จังหวัดลพบุรี ระดับอนุบาล 1 - 3

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ระดับ ป.1 - ม.6

เราจะเห็นได้ว่าการให้ความช่วยเหลือของวัดพระบาทน้ำพุเป็นการช่วยเหลือแบบการให้การสงเคราะห์กับผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นงานสังคมสงเคราะห์อีกด้านหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือสังคม ลดปัญหาของเรื่องเอดส์ และยังทำให้สังคมได้รับความรู้ความเข้าใจกับผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แหล่งอ้างอิง http://www.phrabatnampu.org/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social-m20ความเห็น (0)