วันที่ 14 พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (25 พฤศจิกายน 2559)

วันนี้โรงเรียนมีการจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ตั้งแต่เรียนมาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจัดพิธีนี้ขึ้น
จนมาถึงวันนี้พอได้เห็นลำดับพิธีการและได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็ทำให้เข้าใจ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระโลหิตเป็นพิษ ขณะมีพระชนมายุเพียง 45 พรรษา
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น ดังนั้นทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
เป็นวันที่ระลึก “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
มีลำดับขั้นตอนดังนี้

ตัวอย่างพิธีการถวายราชสดุดี
เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
……………………………………………
ลูกเสือ พร้อมกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ณ สนามโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เมื่อท่านประธานมาถึงบริเวณพิธี
พิธีกร ทำความเคารพท่านประธาน ลูกเสือตรง
กองดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
พิธีกร เรียนเชิญท่านประธาน เปิดกรวยเครื่องทองน้อย จุดเทียน ธูป ถวายพวงมาลัย
พระบรมรูป สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ประธาน เดินไปยืนหน้าพระบรมรูป ทำวันทยาหัตถ์ แล้วเดินไปเปิดกรวยเครื่องทองน้อย
จุดเทียน ธูป สวมพวงมาลัยที่พระกร พระบรมรูป ถอยหลังออกมาแล้วทำ
วันทยหัตถ์อีกครั้งหนึ่ง

พิธีกร ตามระเบียบพัก
ขอเชิญตัวแทนลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสดุดี
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ลูกเสือสำรอง นำพวงมาลาถวายหน้าพระบรมรูป สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวางแล้วเดินถอยหลัง

ลูกเสือสามัญ ออกมาประมาณ ๑ ก้าว ทำวันทยาหัตถ์ ขวาหันแล้ววิ่งไปยังหมู่ของตน
พิธีกร เตรียมถวายราชสดุดี ลูกเสือตรง ถอดหมวก นั่ง

ลูกเสือ ถอดหมวกด้วยมือขวามาตั้งไว้บนแขนซ้าย ซึ่งยื่นตั้งฉากกับลำตัว หันหน้าเสือ
ไปข้างหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ครึ่งก้าว คุกเข่าลงนั่งบนส้นเท้าขวา หัวเข่า
ถึงพื้น มือขวาแบคว่ำตั้งลงบน เข่าขวา วางแขนซ้ายท่อนล่างพาดลงบนเข่าซ้าย
ให้ตั้งฉากกับเข่าซ้าย หัวหน้าเสือไปทางขวามือก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ
(ข้อมูล : สโมสรลูกเสือธนบุรี,คู่มือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ : พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑)

พิธีกร กล่าวนำคำถวายราชสดุดี
ข้าลูกเสือ
ลูกเสือ กล่าวรับ
เชื้อไทย ใจเคารพ ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย
ยังนั่งสงบนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่ง
พิธีกร ลุก สวมหมวก

ประธาน เรียน ท่านผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน
วันนี้ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัน คล้ายวันที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ประชาชนชาวไทย ถวายพระนาม
พระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๖๘
ในสมัยที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้เอา
พระทัยทำนุบำรุงประเทศและเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะด้านการศึกษา
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มี
จิตวิญญาณเลือด รักชาติอย่างแรงกล้า ใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝัง ให้เยาวชนมี
อุดมการณ์ รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า
"เสียชีพ อย่าเสียสัตย์" นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำลึก หาค่ามิได้ ได้ตราตรึง
ไว้ในจิตใจและความทรงจำของเยาวชนไทย หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ยึดถือ
ปฏิบัติได้ จะเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัยได้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือเป็นเรื่องของ
การพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในแวววงผู้นำตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่วันที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๔๕๔ จนถึง ปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทย ได้ดำเนินมาถึง ๙๓ ปีแล้ว
ขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับ รองผู้กำกับ ขอบใจลูกเสือและเนตรนารี ที่ได้
พร้อมใจกันมาร่วมถวายราชสดุดีในวันนี้ ขอ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะ
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า บิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย อำนวยอวยพรราช ให้ทุกคน
ประสบแต่ความสุขทุกทิพาราตรีกาลเทอญ สวัสดี
พิธีกร กองตรง กลับหลังหัน (หันหน้าไปทางทิศเหนือ)
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงษานุวงศ์ทุกพระองค์ ถวายคำนับ
ลูกเสือ ถวายคำนับ
ประธานและผู้กำกับ ถวายคำนับแล้วทำวันทยาหัตถ์
กองดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อเพลงจบ
พิธีกร ถวายคำนับ
กองตรง กลับหลังหัน ตามระเบียบพัก
ลูกเสือ กลับหลังหันมาทางท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง
พิธีกร บัดนี้ พิธีการถวายราชสดุดีเสร็จสิ้นแล้ว
เคารพท่านประธาน กองตรง
กองดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
พิธีกร ขอเรียนเชิญท่านผู้กำกับ นัดหมายเพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

ที่มา http://www.w-nikro.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=383097&Ntype=4
ทำความเคารพท่านประธาน
นั่งถวายราชสดุดี
ถอดหมวกด้วยมือขวามาตั้งไว้บนแขนซ้าย ซึ่งยื่นตั้งฉากกับลำตัว หันหน้าเสือ
ไปข้างหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ครึ่งก้าว คุกเข่าลงนั่งบนส้นเท้าขวา หัวเข่า
ถึงพื้น มือขวาแบคว่ำตั้งลงบน เข่าขวา วางแขนซ้ายท่อนล่างพาดลงบนเข่าซ้าย
ให้ตั้งฉากกับเข่าซ้าย หัวหน้าเสือไปทางขวามือก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ

(ข้อมูล : สโมสรลูกเสือธนบุรี,คู่มือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ : พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑)


เคารพท่านประธาน

ผู้กำกับ นัดหมายเพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)