ครูดีที่น่าเคารพ

การที่จะมีมนุษย์หรือบุคคลที่มีความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี เกิดขึ้นในสังคม จะมีบุคคล บุคคลหนึ่งที่เป็นซึ่งเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนปลูกฝังตั้งแต่เด็ก นั่นก็คือ ครู นั่งก็คือผู้ที่คอยหล่อหลอมทั้งวิชาความรู้ต่างๆ การที่จะหล่อหลอมผู้เรียน ซึ่งเป็นเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมต่อไปในอนาคต ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วย เพราะการแสดงต้นแบบให้เห็นด้วยสายตานั้น เป็นภาพที่มองเห็นชัดเจนและง่ายต่อการลอกเลียนยิ่งกว่าการรับฟังและบอกเล่าอย่างปกติ ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเป็นอะไร จงพยายามแสดงออกเช่นนั้นทั้งในการดำเนินชีวิต

การวางตัวของครูเป็นตัวอย่าง หรือเยี่ยงอย่างให้แก่ผู้เรียนได้มาก แม้ว่าผู้เรียนจะมีความคิด ความอ่านของตนเองที่ไม่ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ทุกประการเหมือนเด็กเล็ก แต่ครูก็ คือครูที่ผู้เรียนพิจารณาว่ามีความหมายสำคัญอยู่มาก โดยเขาจะสนใจและเฝ้าสังเกตนับตั้งแต่การแต่งกาย ไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้ครูยังจะต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันในทุกสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆ เพื่อจะช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นครูยังจะต้องรู้และลึกซึ้งในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อโดยไม่มีข้อยกเว้น

ครูไม่ใช่เพียงผู้คอยให้ความรู้แค่ในตำราหรือบทเรียนเท่านั้นครูที่ดีควรให้ทั้งประสบการณ์แก่ผู้เรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ครูควรเข้าในเนื้อหาที่จะสอนเป็นอย่างดี มีการเตรียมตัวก่อนการสอน มีสื่ออุปกรณ์ ความเป็นครูที่ดีโดยทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และมีการดำรงตนอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พร้อมทั้งซึมซับความดีงามและยังคงประทับใจอยู่ในความทรงจำของผู้เรียน สามารถทำให้ผู้เรียนยึดเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ครู จึงนับว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ

ดังนั้น นอกจากครูจะต้องรักบทบาทเป็นผู้สอนคนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆแล้ว ครูยังจะต้องรับบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆอีก เช่นการพัฒนาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ครูจึงต้องรับบทหนักทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเป็นบทบาทในการสร้างสังคมในด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้า ครูที่ดีต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศิษย์ให้เจริญได้อย่างเต็ม ศักยภาพ และถือว่าความรับผิดชอบของตนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อศิษย์ได้แสดงออกซึ่งผลแห่งการพัฒนานั้นแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวขวัญเรือน ขวาไชยความเห็น (0)