โครงสร้างองค์กรของกลุ่มงานประกัน

  Contact

  โครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง  

     สำหรับการกำหนดวางผังโครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุงในปัจจุบันนั้น มีรายละเอียดดังนี้ครับ (ดูภาพประกอบ)

     คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ มี 3 คณะ คือคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการจังหวัดพัทลุง และคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดพัทลุง (ม.41)

     โครงสร้างสายการบังคับบัญชา โดยผู้บริหารคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดพัทลุง ปัจจุบันมีนายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นผู้ควบคุม กำกับ และดูแลกลุ่มงานฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ เป็นผู้ทำหน้าที่บังคับบัญชาขั้นต้น ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 8

     การแบ่งงานภายในกลุ่มงาน แบ่งออกเป็น 4 งาน โดยมีผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5-7 จำนวน 4 คน คือ
          1. งานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล
               - งานขึ้นทะเบียน
               - งานฐานข้อมูลประชากร
               - งานฐานข้อมูลเครือข่ายฯ
               - งานแผนงาน
               - งานประเมินผล
               - ประเมินสถานการณ์ทางการเงิน การคลัง และการจัดบริการ
          2. งานบริหารงบประมาณ
               - งานการเงิน
               - งานการบัญชี
               - งานตามจ่าย และวิเคราะห์สถานการณ์ฯ
               - จัดสรรงบประมาณ
               - รายงานสถานะทางการเงินหน่วยงาน
               - กองทุนต่าง ๆ
          3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน
               - งานกฎหมาย UC
               - พ.ร.บ.คุ้มครองฯ บุคคลที่ 3
               - พ.ร.บ.ประกันสังคม
               - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
               - สำรวจความพึงพอใจ
               - งานตาม ม.41
               - การประชาสัมพันธ์
          4. งานพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานบริการ
               - พัฒนาคุณภาพ รพ.
               - พัฒนาคุณภาพ PCU/สอ.
               - พัฒนาคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนฯ (สสจ./สสอ.)
               - ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ ตาม พ.ร.บ.ฯ
               - ตรวจสอบมาตรฐานบริการ ตามมติคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 6195, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #กลยุทธ์#การมีส่วนร่วม#วิจัยและพัฒนา#หลักประกันสุขภาพ#เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข#มุ่งผลสัมฤทธิ์

Recent Posts 

Comments (0)