161129-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Adverse & averse

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.29


Adverse และ averse

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “adverse”

(สำเนียง UK เน้น พยางค์ แรก ad) ว่า “ad-vurs”

(สำเนียง US เน้น พยางค์ หลัง vurs) ว่า “ad-vurs

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “averse”

(เน้น พยางค์ หลัง vurs) ว่า “uh-vurs

Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมายของ “adverse” คือ

“oppose” = ตรงข้าม

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “oppose”

(เน้น พยางค์ หลัง pohz) ว่า “uh-pohz

“contrary” = ขัดแย้ง

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “contrary”

(สำเนียง UK เน้น พยางค์ แรก) ว่า “kon-trer-ee”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “contra///ry/”

(สำเนียง US เน้น พยางค์ หลัง) ว่า “kuh n-trair-ee”

“hostile” = เป็นศัตรู

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “hostile”

(สำเนียง US เน้น พยางค์ แรก ออกเสียง พยางค์ หลัง ทิล) ว่า “hos-tl”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “hostile”

(สำเนียง UK เน้น พยางค์ แรก ออกเสียง พยางค์ หลัง ไทล์) ว่า “tahyl”

‘The ferries were cancelled owing to adverse weather conditions.’

‘The employees had an adverse opinion of the company plan.’


และให้ความหมาย Averse คือ

“reluctant" = ลังเลใจ

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “reluctant”

(เน้น พยางค์ สอง luhk) ว่า “ri-luhk-tuh nt”

“unwilling” = ไม่เต็มใจ

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “unwilling”

(เน้น พยางค์ สอง wil) ว่า “uhn-wil-ing”


โดยที่ “averse” แสดง นัย “การถ่วงเวลา” ด้วยเหตุว่า ‘ไม่ชอบ’

‘She is not averse to publicity.’

‘The company treasurer is averse to lending money to anyone.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)