หัวข้อเรื่อง ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูน

พิชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หัวข้อเรื่อง ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูน

ผู้รายงาน พิชัย ตุ้งประโคน

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชน ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูนและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชน ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูน จำแนกตามเพศ อายุ และความสัมพันธ์กับโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลในชุมชนในเขตบริการโรงเรียนวัดลาดเขาปูน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 260 คน โดยผู้ปกครองนักเรียนเลือกแบบเจาะจงจำนวน 57 คน ส่วนบุคคลในชุมชนทำการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 203 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างโดยเริ่มต้นจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540, หน้า 71) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูน ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) One – Way ANOVA (Analysis of Variance) ซึ่งสถิติที่ใช้ทดสอบคือ เอฟ (F - test) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจะนำมาทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชพเฟ่(Scheffe’s Method)

ผลการวิจัยพบว่า

1.ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านการบริการนักเรียน รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และด้านวิชาการ ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดเขาปูน

จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จำแนกตามความสัมพันธ์กับโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จำแนกตามกลุ่มอายุโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนทางเดินชีวิตความเห็น (0)