การรับแสงของทรงพุ่ม (Light Perception)


(สำรองข้อมูล)การรับแสงของทรงพุ่ม (Light Perception) พืชสร้างอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) จากส่วนของใบที่มีสีเขียวคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) เมื่อใบเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สร้างอาหาร โดยอาศัยพลังงานจากแสงแดด ดังนั้น การจัดการทรงพุ่มของต้นไม้ผลให้ใบทุกใบที่อยู่บนต้นมีความสามารถและประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงสูงสุดจึงเป็นหลักการและเหตุผลที่จะต้องคำนึงถึงในการปฎิบัติ

ในต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร สามารถแบ่งชั้นของการรับแสงได้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
ชั้นใบนอกสุด การรับแสง 100-60% เนี้อที่ของทรงพุ่ม 33%
ชั้นใบกลาง การรับแสง 59-30 % เนี้อที่ของทรงพุ่ม 38%
ชั้นใบในสุด การรับแสง 29-0% เนี้อที่ของทรงพุ่ม 29%
กราบขอบพระคุณ ท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ท่านผศ. ดร.ลพ ภวภูตานนท์และคณะ เป็นอย่างสูงครับ
ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน โทร 034-351889

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)