161125-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – act & action

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.24


Act & Action

American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “act” และ “action”

ที่มีความหมายเหมือนกัน

ว่า “a deed” (การกระทำ)

และ “the process of doing” (วิธีการในการทำ)

หากแต่ “act” มีนัยอย่างอื่น เช่น

“a decision made by a legislative body”

(คำตัดสิน ทำโดยผู้ออกกฎหมาย)

และ นัยอื่นของ “action” คือ

“habitual or vigorous activity” (กิจกรรมที่ทำได้คล่อง/ทำประจำ)

แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า “act” อ้างถึง “การกระทำ”

ขณะที่ “action” น่าจะอ้างอิง “กระบวนการทำ”


ดังนั้นต้องใช้ว่า “People engage in sex acts แต่ ไม่ใช่ sex actions.”


การจะเลือกใช้ คำใด ต้องพิจารณา “ความหมาย” ที่ต้องการ

เพียงแต่ในบางกรณี ที่อาจใช้คำใดก็ได้ เช่น

“My act (หรือ action) was premature.”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้คำจำกัดความ “act”

หมายถึง “การกระทำ” หรือ “สิ่งที่ได้ทำแล้ว”

‘He did his act three times every evening.’

‘That was an act of kindness.’

และ “action”

มีความเกี่ยวเนื่องในความหมาย

แต่แสดง แน่ชัดกว่า “ว่ากำลังทำบางสิ่ง”

“ว่ากำลังอยู่ระหว่างกระทำการ” หรือ “กำลังเคลื่อนไหวอยู่”

‘Your action was just in time.’

‘The action of natural forces ‘


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “action”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “ak-shuh n”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)