161125- 2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – acme & climax

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.24

Ref.#594872 www.gotoknow.org


Acme & Climax และ

คำพ้องความหมาย เช่น

“summit” “apex” “peak” “pinnacle” “zenith”

Acme นาม

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “acme”

(เน้น พยางค์ แรก ‘ak’) ว่า “ak-mee”

คำที่มัก สับสน จากการเสียงแบบเดียวกัน คือ “acne”

(DPWE) ให้ความหมาย “acme” ว่า

“summit” = “ยอดสุด/ระดับสูงสุด” หรือ

“highest point” = “จุดสูงสุด” เช่น

‘At the acme of the pyramid.’

‘His performance was the acme of professional skill.’

Climax นาม

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “climax”

(เน้น พยางค์ แรก klahy) ว่า “klahy-maks”

(DPWE) ให้ความหมาย “climax”

ที่ แสดงนัย “ลำดับขั้น” ของ “การเพิ่ม หรือ ลด” ของค่า

และ ใช้กับ “จุดสูงสุด” ของ “ความสนใจ/พลัง หรือ ความรุนแรง”

‘The deathbed scene is the climax of the play.’

‘The climax of the indoor games was the mile run.’

แนวทางการใช้ คำพ้องความหมาย

ใช้ “summit”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “summit”

(เน้น พยางค์ แรก suhm) ว่า “suhm-it”

(AHD) ให้ความหมาย “summit”

แสดงถึง “ระดับ สูงสุด” ที่สามารถขึ้นถึงได้ เช่น

‘His six years with the canal company marked the summit of his career as a company man.’

ใช้“apex”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “apex”

(เน้น พยางค์ แรก ey) ว่า “ey-peks”

(AHD) ให้ความหมาย “apex”

ว่าคือ “จุดสูงสุด” = “the highest point”

‘The movie begins with the dictator at the apex of his power.’

ใช้ “peak”

(AHD) ให้ความหมาย “peak” ว่า

ปกติ อ้างอิง “ที่อยู่บนสุด” (uppermost) หรือ

“จุด ที่เข้มข้น ที่สุด” (most intense point) เช่น

‘It was the peak of summer in the Berkshires.’

‘The peak of her political career.’

ใช้ “pinnacle”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “pinnacle”

(เน้น พยางค์ แรก pin) ว่า “pin-uh-kuh l”

(AHD) ให้ความหมาย “pinnacle” ว่า

แสดง “ส่วนสูงสุดของสิ่งปลูกสร้าง” เช่น ที่ทำได้สำเร็จ

‘The articulation of the theory of relativity catapulted Einstein to the pinnacle of his profession.’

‘The pinnacle of one’s career.’

ใช้ “zenith”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “zenith”

(เน้น พยางค์ แรก zee) ว่า “zee-nith”

ใน British English ออกเสียง “zen-ith”

(AHD) ให้ความหมาย “zenith”

ว่าคือ “จุดของความสำเร็จสูงสุด” (point of highest achievement)

หรือ “พัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุด” (most complete development)

หรือ “พลังยิ่งใหญ่ที่สุด” (greatest power)

‘Chivalry was then in its zenith.’

‘The zenith of someone’s achievements.’


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

AHD = American Heritage Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)