พุทธปรัชญา


บทวิจารณ์หนังสือ

เรื่อง พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก

เขียนโดย ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน


ผู้วิจารณ์ : พระครูอินทรโสภณ (สุทิน อมรเมธีวิวัฒน์)


. บทนำ


หนังสือเรื่อง “พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก” พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๕๐๐ เล่ม เขียนโดย ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวน ๔๐๐ หน้า จัดพิมพ์โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการบรรยายแก่นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาสัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ในปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาเนื้อหาสาระรายวิชาสัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๒) นำเนื้อหาสาระใช้เป็นแนวคิดและวิเคราะห์ให้ลุ่มลึกหรือเชี่ยวชาญในประเด็นหัวข้อต่างๆต่อไป เช่น ปัญหาทางพุทธอภิปรัชญา พุทธจริยศาสตร์ พุทธสุนทรียศาสตร์ เป็นต้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๗ บท ได้แก่ ๑) การแบ่งยุคปรัชญาอินเดีย ๒) ทิฏฐิ ๖๒ และครูทั้ง ๖ ก่อนและร่วมสมัยพุทธกาล ๓) พุทธอภิปรัชญา ๔) พุทธญาณวิทยา ๕) พุทธจริยศาสตร์ ๖) พุทธสุนทรียศาสตร์ และ ๗) สำนักพุทธปรัชญา

หมายเลขบันทึก: 618826เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2016 15:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2016 15:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี