​แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 102321

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 102321

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา

จากการที่ได้เรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ได้รับคือความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่ใช้ประกอบในการจักการเรียนการสอน เครื่องมือ วิธีการที่ใช้ รวมถึงวิธีการเขียนแผนการสอน แต่ที่สำคัญที่สุดคือ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากเนื้อหาแล้ว ยังได้รับประสบการณ์จริง ทั้งการสาธิตการสอบสอน การทำงานเป็นกลุ่ม และยังได้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อสามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเป็นอย่างดี

2. แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนการสอน และ/หรือ ผู้สอนในรายวิชา

ความประทับใจ คือ การเรียนในรายวิชานี้ไม่ใช่เป็นเพียงการที่เรียนที่เรียนแต่ในเนื้อหาแต่เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง และทำได้จริง ทำให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ไปพร้อมๆกัน

3. สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้ เพราะในบางครั้งที่ต้องเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีหรือหลักการที่มีเนื้อหาเยอะ ตนเองจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยและไม่อยากเรียนจึงทำให้เรียนในเนื้อหาไม่เข้าใจ นี่จึงเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างมาก

4. ข้อเสนอแนะ

อยากให้ในรายวิชามีหนังสือประกอบการสอนที่เป็นเล่มสมบูรณ์ไว้ใช้สำหรับอ่านสอบในส่วนที่เป็นเนื้อหา เนื่องจากในรายวิชามีเนื้อหา ทฤษฎี เครื่องมือวิธีการในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะและต้องใช้ความจำ ดังนั้นหากมีหนังสือจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ความเห็น (3)

ขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 

สู้ๆนะคะ

อ่านแล้วได้ข้อคิดที่ดีค่ะ