ครูคือแสงสว่างแห่งปัญญา

คุณครู คือ ผู้ให้แสงสว่างแก่ลูกศิษย์ ให้ความรู้ต่อเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่เด็กกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม การให้เป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่สำหรับครูที่มีให้แก่ศิษย์ บ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน เพราะความรู้เป็นเครื่องยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ ชาติบ้านเมืองจะเจริญได้เพราะประชาชนในชาติได้รับการศึกษาที่ดีและมีครูที่มีคุณภาพ ครูจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากคนในสังคมไทย

ถ้าจะทำอะไรสักอย่างให้เป็นชิ้นเป็นอัน ส่วนมากสิ่งที่จำเป็นก็คือ แม่แบบหรือแม่พิมพ์ ในด้านการศึกษาก็ไม่ต่างกัน บุคคลจะเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติก็ต้องมีแบบที่ดีเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ “ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า” เป็นอีกหนึ่งคำที่ทุกคนกล่าวถึง สำหรับเด็กหากไม่มีแม่พิมพ์ที่ดีแล้ว การจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคงเป็นความหวังที่เลือนลาง ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามขนบ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ภารกิจที่ครูพึงกระทำ คือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และบุคคลทั่ว ไปทุก ๆ ด้าน "ครูเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องทาง ครูคือผู้ให้ปัญญา หน้าที่ของครูเป็นผู้ให้ปัญญาแก่ศิษย์ " ที่คอยแนะนำ คอยชี้ทาง คอยตักเตือนสอนศิษย์ให้เป็นผู้รู้ เพื่อว่าศิษย์ทั้งหลายจะได้นำความรู้และวิชาทั้งหลายที่ได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเอง เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัย ครูที่ต้องเห็นคุณค่าของศิษย์ทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ มีความเสียสละ ต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่ตัวศิษย์ทุกคน เป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ รู้ผิดรู้ถูก รู้ดี รู้ชั่ว รู้คุณ รู้โทษ คนที่มีปัญญาย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมีแสงสว่างช่วยส่องทางให้กับตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้ ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงอยู่ได้ ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี การพัฒนาคนจะดำเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีระบบการศึกษาที่ดี และระบบการศึกษาจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีครูที่มีคุณภาพ การเปรียบครูเป็นเหมือนเทียนที่ให้แสงสว่าง พิจารณาจากคำว่า “เทียนส่องทาง” สะท้อนให้เห็นว่า ครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางปัญญา คอยชี้แนะแนวทางให้แก่ศิษย์ คำว่า “เปลวเทียน” ” อธิบายบทบาทของครู สะท้อนให้เห็นว่า ครูเป็นผู้ที่มีความอดทน เพื่อสร้างปัญญาให้แก่ศิษย์คำว่า “ส่อง” มาเปรียบกับหน้าที่ของครูที่ให้ความสว่างทางปัญญาแก่ศิษย์“แสงสว่าง” มาเปรียบกับปัญญา ซึ่งนำลักษณะเด่นของเทียนคือ ส่องสว่าง มาเปรียบกับครู สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ ภาษาว่า ครูเป็นผู้ให้ความรู้ให้ปัญญา คนที่มีปัญญาย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตคนเราก็คล้ายๆเทียนที่ถูกจุดขึ้นโดยพ่อกับแม่คือผู้จุดแสงเทียนแห่งชีวิตให้พวกเราแล้วเทียนชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆ ตามจังหวะและชะตากรรมพัดพาก่อนเทียนดับลง เทียนได้ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ แก่สถานที่ที่เทียนตั้งอยู่นั่นเป็นประโยชน์ตามอัตภาพที่เทียนทำได้ก่อนชีวิตคนเราจะดับลง เราควรทิ้งอะไรไว้เป็นอนุสรณ์แก่โลก ดังเช่น คำว่า ครูคือแสงสว่างแห่งปัญญา ชีวิตที่ยังดำเนินอยู่ ขอเพียงคิดทำสิ่งดีงามสักอย่างเพื่อชุมชน สังคมและบ้านเมืองแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆก็นับว่า ความดีได้ถูกบันทึกและจารึกลงในหัวใจของผู้พบเห็นแล้วเทียนชีวิตของมนุษย์ดวงแล้วดวงเล่าผลัดกันส่องแสงในโลกกลมใบนี้เล่มที่หมดไส้ ไฟมอด ก็ลาลับไป เล่มที่เพิ่งถูกจุดใหม่ก็ส่องแสงไปเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคือแสงสว่างแห่งปัญญาความเห็น (0)