การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ครูในศตวรรษที่ 21

ครูในศตวรรษที่ 21 ( ครูแห่งอนาคต) จะต้องสนใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่ที่ 21 มีการปรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผสมผสาน มนวัตกรรม ICT ที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคโนโลยีโดยใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคใหม่ Socil Network มาสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการทั้งด้าน วิชาการ บุคคล งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กยุคใหม่ด้วยสารสนเทศรอบด้าน โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงจัดแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ E-classroom, E-Learning, E-Office, E-Student และ E-Serrics เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการจัดการห้องเรียน ห้องสมุด การเรียนการสอน และสื่อสังคมสมัยใหม่ สามารถยกระดับสู่คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสร้างความเท่าเทียมกับทางการศึกษา

วิธีการวัดการประเมินผล แห่งศตวรรษที่ 21 หรือ “Constructivist assessment” คนส่วนใหญ่มักเรียกวัดผลเชิงประจักษ์ หรือ “Authentic Assessment” ตามทฤษฎีการเรียนรู้ “Constructivim Theory” ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ A Student-centered learning หรือ Experience Learning ด้วยมุมมองที่ว่า ผู้เรียนที่ผ่านประสบการณ์หรือมีการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้ว ย่อมมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงในเรื่องนั้นๆ และผู้เรียนที่ได้ ลงมือทำจริง โดยการ Learning by Doing มาแล้ว ย่อมสามารถสร้างคุณสมบัติให้บอกเขามีบุคลิกลักษณะ character ที่คิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ปัญหาเองได้โดยมีวิธีการประเมิน อย่างเช่น

-การอภิปรายปากเปล่า (Oral discussions) ครูเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ หรือร่วมมือกับนักเรียนหยิบยกเอาสิ่งที่น่าสนใจมาตั้งเป็นหัวข้อ อภิปราย หรือให้มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการประเมินการวัดผลประเมินผลปากเปล่า ในรูปแบบนี้ผู้ประเมินสามารถรู้ได้ถึง คุณภาพและคุณสมบัติของผู้ถูกประเมินได้อย่างชัดเจนทีเดียว

-แผนที่ความคิด (Mind Mapping) คือ แผนการในการปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่าจะทำอะไร อย่างไร จะทำเมื่อไร เพื่อให้เกิดผลอย่างไร และถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะแก้ไขอย่างไร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้มีวิธีการทำเป็นหัวข้อให้นักเรียนจัดรายการเป็นหมวดหมู่ แยกออกเป็นข้อๆ เป็นหมวดหมู่แนวคิดส่วนใหญ่จะถูกนำมาจัดรายการซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องนั้นได้ดี

อ้างอิง

http://lripsm.wixsite.com/21st/-21

https://www.gotoknow.org/posts/589130

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ความเห็น (15)

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ นะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

เนื้อหาดีมากค่ะ

เนื้อหายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

Thankyou

ขอบคุณค่ะ

เนื้อหาดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ


เข้าใจง่ายมากค่ะ

เนื้อหาเข้าใจง่ายมากค่ะ

ชอบเนื้อหามากจ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

ขอบคุณที่มาแบ่งปันความรู้นะคะ

ขอบคุณสาระดีๆค่ะ