มาตามสัญญาแล้วค่ะ    วันนี้ครูทิพขออาสามาเล่าเรื่อง โครงการธนาคารความดี   แต่จะเล่าแบบย่อๆเท่านั้นนะคะ     โครงการธนาคารความดีรุ่นแรกๆ ของโรงเรียนอู่ทอง  ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำความดี  เป็นการให้กำลังใจนักเรียนที่ทำความดี   และต้องการให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนทั่วๆไปในการสร้างคุณงามความดี   โดยไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดี    เราจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมาจากหลายฝ่าย

โดยคณะกรรมการจะตั้งเกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือก  เช่น  ช่วยผู้ปกครองหารายได้ดูแลครอบครัว   ช่วยดูแลผู้ปกครองที่เจ็บไข้ได้ป่วย มีโรคเรื้อรัง        ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งมีน้ำใจต่อครู  และเพื่อนนักเรียนเป็นที่ยอมรับของนักเรียนทั่วไป  ฯลฯ     เมื่อได้เกณฑ์ตัดสินแล้ว   มอบให้ครูที่ปรึกษาคัดกรอง

นักเรียนให้เข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด  เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกลางเพื่อคัดเลือกอีกครั้ง    เมื่อคัดเลือกแล้วจะมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนหน้าเสาธง  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของนักเรียนเหล่านั้น

ความดีของนักเรียนนี้เป็นความดีสะสม   ซึ่งมีอยู่ในตัวนักเรียน   แต่ครูมองเห็นและต้องการส่งเสริมให้กำลังใจและต้องการให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในโรงเรียนเลียนแบบ    ถ้าเปรียบเป็นการฝากเงินธนาคาร    เขาก็ฝากความดีไว้   และเกียรติบัตรที่ได้รับ คือดอกเบี้ยจากการฝากความดีนั่นเองค่ะ ความดีไม่มีขาย   ถ้าอยากได้ต้องทำเอง         สวัสดีค่ะ..............