ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบ KM #1 :: ฅ

ให้ความสำคัญกับคนและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรู้ที่เป็น ความรู้ในตัวคน (Tacit Knowledge)

        คน นับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ KM ขององค์การ เหตุผลที่พอจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือ คน นั้นเป็น ทุน หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Resources) ที่มีผลต่อความสามารถในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร  เป็นที่ทราบดีแล้วว่าในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ภาวะการแข่งขันจากกระแสโลกาภิวัฒน์นั้นรวดเร็ว และรุนแรงอย่างมาก หากคนในองค์กรไม่ปรับตัวหรือไม่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม เรียนรู้ อยู่ตลอดเวลาแล้ว องค์กรก็อาจล่มสลายได้ในที่สุด

        ตัวอย่างองค์การที่นำเอา KM มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ผมขอนำตัวอย่างบริษัทชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ชื่อ Fuji Xerox ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Knowledge Dynamics Initiative (KDI) ขึ้นมา โดยเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ในเครือเพื่อพัฒนาระบบ KM ขององค์กร รวมทั้งสามารถหารายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นๆ ด้วย ซึ่งในการพัฒนาระบบ KM นั้น บริษัท Fuji Xerox ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร (Human Oriented Management) ส่วนการพัฒนา IT เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุน ไม่ใช่ปัจจัยนำของการพัฒนา ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัท พบว่า การใช้การพัฒนา IT เป็นปัจจัยนำ เพื่อการพัฒนา KM ขององค์กร เป็นความผิดพลาดอย่างมาก และจำนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคนและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรู้ที่เป็น ความรู้ในตัวคน (Tacit Knowledge)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)