สภาอาจารย์ต้านจัดอันดับม. เสมา 1 รับลูกให้สกอ.ทบทวน [4 ก.ย. 49 - 15:28]

วันนี้ (4 ก.ย.) ผศ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ได้หารือกันถึงเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วมีมติไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับการจัดอันดับครั้งนี้ ด้วยเหตุผล 5 ประการคือ 1. ขาดความชัดเจนในวัตถุประสงค์ 2. ขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัดและเกณฑ์ประเมินไม่เหมาะสมที่จะใช้ทั่วไปกับทุกมหาวิทยาลัย เพราะมีปรัชญาปณิธานต่างกัน 3. ขาดความน่าเชื่อถือในความสมบูรณ์ของข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล 4. การประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียง เกียรติภูมิ ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า รวมทั้งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และ 5. โดยทั่วไปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดอันดับ แต่ดำเนินการโดยเอกชนหรือองค์กรอิสระ หากภาครัฐทำจะมุ่งเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์

(ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 4 กันยายน 2549 หน้า ข่าวการศึกษา)

ความคิดเห็นของนักศึกษา

          ต่างประเทศการจัดอันดับการศึกษาเป็นสิ่งที่ดี นักเรียนนักศึกษา ประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งประเทศไทยเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องใหม่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดูรายละเอียดให้ดีเพื่อให้ ผลที่ได้รับกลับสู่นักเรียนนักศึกษาในที่สุด