การศึกษากับการเมืองการปกครอง

ที่มาของภาพ: https://www.google.co.th/search?q=plant&tbm=isch&t...

การศึกษากับการเมืองการปกครอง

โดยทั่วๆไปแล้วรัฐบาลสมัยนี้มีกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองที่ที่สำคัญๆ คือ การป้องกันประเทศ การรรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การสร้างกำลังคนเพื่อเป็นกลไกของรัฐ และการสร้างพลเมืองให้เป็นสมาชิกที่ดีของรัฐและของระบบการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ หากรัฐเป็นผู้จัดและควบคุมการศึกษารัฐก็คงใช้การศึกษา เพื่อสนองนโยบายทางการเมืองการปกครองด้านต่างๆ

เป็นทราบกันดีว่าไทยได้จัดการระบบการศึกษาแผนใหม่ตามคติตะวันตก ดังนั้นรัฐบาลไทยจะต้องใช้ระบบการศึกษาแผนใหม่เพื่อสนองนโยบายในการป้องกันประเทศด้วย ในสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ทางการเมืองมีความผันผวนหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควาามผันผวนเหล่านี้ทำให้รัฐบาลพยายามสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศ นโยบาลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการ การศึกษาของรัฐบาลด้วย

ดังนั้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางการเมืองการปกครอง เราจะแบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 1.การศึกษากับการป้องกันประเทศ 2.การศึกษากับการผลิตข้าราชการ 3.การศึกษากับการสร้างสมาชิกที่ดีของรัฐ หรือสร้างพลเมืองที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 2 การศึกษากับการเมืองการปกครองความเห็น (0)