1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ปรัชญาเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ และวิวัฒนาการควบคู่กันมากับมนุษย์เรา กล่าวคือมนุษย์รู้จักคิดตั้งแต่ยุคแรก จากการคิดนั้นก่อให้เกิดปัญญาเป็นปรัชญา เมื่อมนุษย์วิวัฒนาการเจริญมาเรื่อย ๆ ความคิดและปัญญาของมนุษย์ก็วิวัฒนาการเจริญขึ้นเป็นลำดับควบคู่กันมา จนปรากฏให้เราได้เห็นได้ศึกษากันอยู่ในปัจจุบัน และจะต้องวิวัฒนาการต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางที่เจริญหรือเสื่อมก็ได้

มนุษย์เราในแต่ละยุคแต่ละสมัย ย่อมจะมีแนวความคิดและจุดสนใจแตกต่างกันทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยปกติแล้วมนุษย์จะคิดอันจะก่อให้เกิดปัญญาขึ้นก็เพาะสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายจิตใจของเขาเอง ดังนั้นถ้าเราศึกษาปรัชญาต่อไปแล้ว เราจะเข้าใจว่า ทำไมมนุษย์ในยุคสมัยนั้น ๆ จึงคิดในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นได้ โดยปกติแล้วจะถือว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลสำคัญยิ่ง

แม้ว่า แนวความคิดของมนุษย์อ้นก่อให้เกิดปัญญา กลายเป็นปรัชญานั้น จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย เราก็สามารถกล่าวสรุปได้ว่าการวิวัฒนาการแห่งปรัชญามี ๓ สาย คือ

๑. ปรัชญาทางธรรมชาติ

๒. ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์

๓. ปรัชญาทางศาสนา

Dictionary Series - Philosophy: philosophy

ปรัชญามีความสำคัญอย่างไร

ปรัชญา หรือ Philosophy มาจากภาษากรีก คือ Philos แปลว่า ผู้รัก และ Sophos แปลว่า ความปราดเปรื่อง เพราะฉะนั้น Philosophy จึงมีความหมายตามรากศัพท์ว่า ความรักหรือความปรารถนาที่จะเป็นปราชญ์ สำหรับความหมายตามรากศัพท์ภาษาไทย พระเจ้าวรวงค์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ บัญญัติศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า ปฺร แปลว่า สูงสุด หรือ ประเสริฐ และ ชญา แปลว่า รู้ รวมความแล้วหมายถึง ความรู้อันสูงสุด นอกจากนี้ถ้าจะอธิบายว่า ปรัชญา คือ ประมวลความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับความเป็นจริงต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบคำถาม 3 ประการคือ 1.ความเป็นจริงคืออะไร 2.เรารู้ความจริงได้อย่างไร 3.เราพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความเป็นจริงที่พบ ดังนั้น ปรัชญา เป็นแนวคิด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในหลายเรื่องๆเช่นการนำความรู้ทางปรัชญาไปจัดการศึกษา ก็ต้องพยายามแปลความหมายของข้อค้นพบในปรัชญาแล้วนำมาสัมพันธ์กับการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยในการแนะแนว ในการเลือกจุดหมายปลายทางและนโยบายเพื่อจัดการศึกษา
สรุป ปรัชญาคือแนวคิด ส่วนการศึกษาเป็นการนำแนวคิดนั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 1 บทนำความเห็น (0)