การพัฒนาทักษะการคิด ให้กับกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

สวัสดี ลูกศิษย์และชาว blog ทุกท่าน

เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผมได้รับเกียรติจากสำนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษามาบรรยายหัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด ให้กับกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่กว่า 100 คน ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถานศึกษา ผมเชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจจากการพูดของผมในวันนี้ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ ผอ.ทุกคนรวมพลังกัน และการทำ Workshop ในวันนี้รวมกลุ่มไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง

.......................................................................................................

เอกสารประกอบการบรรยาย
...................................................................................................

การระดมความคิดเห็นจากโจทย์ WORKSHOP

ข้อ 1 ถ้าจะพัฒนาทักษะการคิดของตัว ผอ.เอง ต้องเน้นอะไร 5 เรื่องและจะนำมาปฏิบัติได้อย่างไร?

ข้อ 2 พระองค์ท่านจากเราไปแล้ว คิดว่าอาชีวะจะนำเอาแนวคิดเรื่องความคิดกับความยั่งยืน มาใช้ในอาชีวะอย่างไร? ยกตัวอย่างโครงการ 3 เรื่องที่เหมาะสม

ข้อ 3 ถ้าจะขยายผลไปให้เด็กอาชีวะในเรื่องความคิดในระดับนักเรียน น่าจะมีแนวทางอย่างไร? เสนอเป็นโครงการพิเศษ

ข้อ 4 จะนำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking ใช้รวมกันอย่างไร ยกตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ 2 เรื่องและล้มเหลว 2 เรื่อง

ข้อ 5 บทเรียนวันนี้ได้อะไรติดตัวไป 3 เรื่อง และจะต่อยอดออกมาเป็น Value Diversity ได้อย่างไร?

........................................................................................................

ข้อ 1 ถ้าจะพัฒนาทักษะการคิดของตัว ผอ.เอง ต้องเน้นอะไร 5 เรื่องและจะนำมาปฏิบัติได้อย่างไร?

กลุ่มที่ 1

 • นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ต้องมีสมาธิก่อน แนวปฎิบัติ เช่น การฝึกตัวเราเอง อาจจะลองเข้าวัด สถานปฏิบัติสมาธิ
 • ผู้บริหารต้องมีองค์ความรู้ทุกตัว ต้องมีนิสัยรักการอ่าน อ.จีระ เสนอให้ทุกคนกลับไปควรมีสมุดเล็ก ๆ สักเล่ม ไว้จดบันทึกความคิด
 • ต้องติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีความรู้รอบตัว
 • ต้องมีการ Reflection กัน สะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้ตกผลึกให้ได้ อ.จีระ แนะนำว่า ควรเชิญคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารมาร่วมด้วย เช่น อาจารย์ และทำให้เขามีบรรยากาศปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็น
 • ทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติใหม่ ๆ Think – Make – Reflection ไปสู่ Rethink – Remake – Follow up

กลุ่มที่ 6

 • มีสมาธิ มีการฝึกความจำ
 • ฝึกคิดให้เป็นระบบ
 • ฝึกคิดบวก
 • มีสุขภาพที่ดี
 • คิดแบบประชาธิปไตย

อ.จีระ เสริมว่า.. เราต้องฝึกที่จะตั้งคำถาม เพื่อให้มีการคิดต่อด้วย ที่สำคัญ คือ การเป็นคนแบบน้ำไม่เต็มแก้ว

ข้อ 2 พระองค์ท่านจากเราไปแล้ว คิดว่าอาชีวะจะนำเอาแนวคิดเรื่องความคิดกับความยั่งยืน มาใช้ในอาชีวะอย่างไร? ยกตัวอย่างโครงการ 3 เรื่องที่เหมาะสม

กลุ่มที่ 2

แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

 • โครงการประหยัด อดออมในสถานศึกษา – สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
 • โครงการรักษา สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น การทำธนาคารขยะ Big Cleaning Day โครงการร่วมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา
 • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา มีการจัดบรรพชาหมู่ มีการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรรม ให้นักเรียนเล่าหน้าเสาธงว่าวันนี้ฉันทำความดีอะไรบ้าง
 • แต่ก่อนเราทำงานแบบรอนโยบาย ยังไม่เป็น Pro – active ถ้าจะขยายผลไปสู่นักเรียน มองแนวทางของการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 เด็กยุคใหม่มีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป การมองเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น เห็นว่า ควรจะสร้างเยาวชนไทยด้วยการใช้ Stem ใช้ Project Based Learning เน้นการเรียนรู้เรื่อง Startup เน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องวิจัยและพัฒนา นำมาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าได้
 • เรามีมาตรฐานในการสร้างตัวผู้เรียนอยู่แล้ว โครงการที่อยากจะเสนอ คือ การใช้ Stem ใช้ Project Based Learning มาสร้างเด็กให้คิดเป็นและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ พยายามยกระดับนักเรียนอาชีวะ
 • อ.จีระ เสริมว่า.. วันนี้ผมเริ่มแล้ว โดยได้คิดโครงการเพื่อพัฒนาตอบโจทย์ 4.0 โดยเน้น 4 สาขา คือ ท่องเที่ยว สุขภาพ เกษตร และSMEs & Start up
 • นำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking นำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking มาใช้ในกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการออกแบบการเรียนการสอน และสิ่งต่าง ๆ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะต้องมีความรู้ที่ชัดแจ้ง
 • อ.จีระ เสริมว่า วันนี้แม้ว่าเราจะมีความรู้เชิงลึกแล้ว ต้องพยายามให้รู้กว้างด้วย ถ้าเรามี Critical Thinking เราลึก แต่ถ้าเรามี Creative Thinking จะช่วยให้คิดกว้าง
 • วันนี้เราต้องระมัดระวัง Creative Disruption ด้วย เช่น เรื่องจำนำข้าว
 • ตัวอย่างความสำเร็จ คือ การจัดการศึกษาทวิภาคี
 • ตัวอย่างความล้มเหลว.. คือ เรายังไม่สามารถคิดจัดการเรื่องอุบัติเหตุของนักเรียนได้ เรื่องเด็กตกกิจกรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
 • อ.จีระ เสริมว่า Value Diversity อยากให้ทุกคนเก็บไว้ในกระเป๋า เพราะโลกยุคต่อไปจะเต็มไปด้วยความหลากหลาย ..ทางความคิด ทางอาชีพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสังคม ทางวัฒนธรรม ฯลฯ สังคมไทยคนที่คิดไม่เหมือนกัน คิดต่างกันมักจะทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน แต่อาชีวศึกษาจะต้องมีความสามารถบริหารความหลากหลายนั้นมาให้เป็นความเป็นเลิศให้ได้

อ.จีระ เสริมว่า

1. อยากให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วย เพราะพระองค์ท่านสอนให้เราคิดเป็นระบบ

2. ชอบแนวคิดเรื่องการออม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันได้มาก ช่วยลดปัญหาความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม

กลุ่มที่ 7

 • นำแนวคิดของพระองค์ท่านเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • เกษตรทฤษฎีใหม่กับการอาชีวศึกษา สอนให้เด็กเรียนรู้การทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองได้
 • การพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล หรืออื่น ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

อ.จีระ เน้นว่า.. อย่าลืมวิเคราะห์ว่าในแต่ละเรื่องพระองค์ท่านสอนวิธีคิดให้เราคิดอย่างไร?

อ.จ้า เสริมว่า.. ตัวอย่างของกลุ่มแรกที่พูดถึง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เราต้องวิเคราะห์ว่ามีความคิดอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ เช่น คิดแบบนอกกรอบ หรือ คิดแบบสร้างสรรค์ คือ เป็น Critical Thinking

ข้อ 3 ถ้าจะขยายผลไปให้เด็กอาชีวะในเรื่องความคิดในระดับนักเรียน น่าจะมีแนวทางอย่างไร? เสนอเป็นโครงการพิเศษ

กลุ่มที่ 8

 • แต่ก่อนเราทำงานแบบรอนโยบาย ยังไม่เป็น Pro – active ถ้าจะขยายผลไปสู่นักเรียน มองแนวทางของการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 เด็กยุคใหม่มีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป การมองเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น เห็นว่า ควรจะสร้างเยาวชนไทยด้วยการใช้ Stem ใช้ Project Based Learning เน้นการเรียนรู้เรื่อง Startup เน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องวิจัยและพัฒนา นำมาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าได้
 • เรามีมาตรฐานในการสร้างตัวผู้เรียนอยู่แล้ว โครงการที่อยากจะเสนอ คือ การใช้ Stem ใช้ Project Based Learning มาสร้างเด็กให้คิดเป็นและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ พยายามยกระดับนักเรียนอาชีวะ
 • อ.จีระ เสริมว่า.. วันนี้ผมเริ่มแล้ว โดยได้คิดโครงการเพื่อพัฒนาตอบโจทย์ 4.0 โดยเน้น 4 สาขา คือ ท่องเที่ยว สุขภาพ เกษตร และSMEs & Start up
 • นำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking นำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking มาใช้ในกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการออกแบบการเรียนการสอน และสิ่งต่าง ๆ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะต้องมีความรู้ที่ชัดแจ้ง
 • อ.จีระ เสริมว่า วันนี้แม้ว่าเราจะมีความรู้เชิงลึกแล้ว ต้องพยายามให้รู้กว้างด้วย ถ้าเรามี Critical Thinking เราลึก แต่ถ้าเรามี Creative Thinking จะช่วยให้คิดกว้าง
 • วันนี้เราต้องระมัดระวัง Creative Disruption ด้วย เช่น เรื่องจำนำข้าว
 • ตัวอย่างความสำเร็จ คือ การจัดการศึกษาทวิภาคี
 • ตัวอย่างความล้มเหลว.. คือ เรายังไม่สามารถคิดจัดการเรื่องอุบัติเหตุของนักเรียนได้ เรื่องเด็กตกกิจกรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

อ.จีระ ชื่นชมและขอฝากไว้ว่าความคิดแบบนี้จะต้องนำไปทำ ทำให้สำเร็จ และต่อเนื่อง Execution และเมื่อเจออุปสรรคแล้วต้องไม่ยอมแพ้

กลุ่มที่ 3

 • เรามีมาตรฐานในการสร้างตัวผู้เรียนอยู่แล้ว โครงการที่อยากจะเสนอ คือ การใช้ Stem ใช้ Project Based Learning มาสร้างเด็กให้คิดเป็นและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ พยายามยกระดับนักเรียนอาชีวะ
 • อ.จีระ เสริมว่า.. วันนี้ผมเริ่มแล้ว โดยได้คิดโครงการเพื่อพัฒนาตอบโจทย์ 4.0 โดยเน้น 4 สาขา คือ ท่องเที่ยว สุขภาพ เกษตร และSMEs & Start up

ข้อ 4 จะนำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking ใช้รวมกันอย่างไร ยกตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ 2 เรื่องและล้มเหลว 2 เรื่อง

กลุ่มที่ 4

 • นำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking นำเอา Critical Thinking กับ Creative Thinking มาใช้ในกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการออกแบบการเรียนการสอน และสิ่งต่าง ๆ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะต้องมีความรู้ที่ชัดแจ้ง
 • อ.จีระ เสริมว่า วันนี้แม้ว่าเราจะมีความรู้เชิงลึกแล้ว ต้องพยายามให้รู้กว้างด้วย ถ้าเรามี Critical Thinking เราลึก แต่ถ้าเรามี Creative Thinking จะช่วยให้คิดกว้าง
 • วันนี้เราต้องระมัดระวัง Creative Disruption ด้วย เช่น เรื่องจำนำข้าว
 • ตัวอย่างความสำเร็จ คือ การจัดการศึกษาทวิภาคี

กลุ่มที่ 9

 • ตัวอย่างความล้มเหลว.. คือ เรายังไม่สามารถคิดจัดการเรื่องอุบัติเหตุของนักเรียนได้ เรื่องเด็กตกกิจกรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

ข้อ 5 บทเรียนวันนี้ได้อะไรติดตัวไป 3 เรื่อง และจะต่อยอดออกมาเป็น Value Diversity ได้อย่างไร?

กลุ่ม 10

 • ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้เรียนจากการที่ได้มาบูรณาการร่วมกัน ทำให้มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันต่อไป
 • การคิดนอกกรอบโดยอยู่บนพื้นฐานของ Critical Thinking
 • ความรู้วันนี้มีประโยชน์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในสถาบันการศึกษา
 • การต่อยอด คือ เพิ่มมูลค่าให้กับผู้เรียนของอาชีวศึกษาและสอดรับกันนโยบาย 4.0

กลุ่มที่ 5

 • ยอมรับว่าอาจารย์จีระเป็นปราชญ์ทางด้าน HR ของประเทศ และอาจจะของโลกด้วย
 • อาจารย์พยายามสอนให้เราคิดนอกกรอบ คิดไม่ให้เหมือนคนอื่นคิดเพื่อไม่ให้ไปติดกับดัก ซึ่งตรงกับหลักทรงงานของในหลวง คือ อย่าไปยึดติดกับทฤษฎีแต่ต้องมีหลักวิชา วันนี้ได้เรียนรู้กระบวนการคิด 3 กระบวนการ คือ

(1) กระบวนการคิดหาความจริง ทำให้การทำงานง่ายขึ้น บรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น และช่วยทำให้ความขัดแย้งลดลง มองไปถึงการเปรียบเทียบกระบวนการคิดของเอกชนกับภาคราชการ

อ.จีระ เสริมว่า.. วันนี้เอกชนคิดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว แบบ Concept Agility แต่เราเป็นราชการก็สามารถทำงานหรือคิดแบบคล่องแคล่วว่องไวได้ และในอนาคตถ้าเราดึงเอาความคิดของภาคเอกชนมาพูดด้วยเราก็จะเกิด Value Diversity

2. คิดแบบหาทางเลือก ต้องคิดแบบมีส่วนร่วมและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

3. คิดหาแนวทางปฏิบัติใหม่ ซึ่งถ้าเราคิดร่วมกันเราจะสามารถหาทางออกใหม่ ๆ ได้

อาจารย์พิชญ์ภูรี สรุปว่า..

หากจะสรุปสิ่งที่ทุกท่านได้วันนี้ ที่แน่ ๆ คือ Value Diversity นอกจากนั้น คือ

กระบวนการเรียนรู้ของท่านอาจารย์จีระ คือ Learn – Share – Care ซึ่งเน้นการคิดร่วมกันเพื่อให้เกิดไอเดีย และนำไปสู่แนวทางที่จะนำไปปรับใช้ Action มีวิธีการที่จะทำให้เกิดประสบความสำเร็จ คิดและเกิดการพัฒนา ท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องความจำ และสุดท้ายอยากจะฝากแนวคิดสุดท้ายของท่านอาจารย์จีระ คือ 4 L’s การเรียนที่จะได้ผลต้องมีวิชาการที่ชัด มีบรรยากาศ เกิดสภาพแวดล้อมที่เกิดเรียนรู้ มีโอกาสได้ปะทะกันทางปัญญา และเกิดเป็น Community เป็นชุมชนที่จะคิดร่วมกันและต่อยอดต่อไป

............................................................................................................

ภาพบรรยากาศของการเรียนรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (45)

จาก คุณมยุรี ศรีระหุด

สิ่งที่ประทับใจ

1. การฝึกอบรมที่กระตุ้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้คิด วิเคราะห์ และระดมความคิดห็นบนพื้นฐาน การมีส่วนร่วม และคิดว่าสร้างสรรค์ร่วมกัน

2. กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ได้มีแนวทางในการนำไปบูรณาการในการบริหารสถานศึกษา

3.ความมุ่งมั่น และดั่งใจของท่านวิทยากรในการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่รู้จักคิดและนำความคิดที่เกิดจากการตกผลึกแล้วไปพัฒนาประเทศต่อไป

ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ([email protected])

1.เป็นผู้นำการกระตุ้นการคิด

2. สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3. สร้างกิจกรรมจากสิ่งที่อยู่ รอบๆตัว

นายทรงรัฐ ใจวงษ์ ([email protected]) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

1.เป็รตนที่นำแนวคิดนอกกรอบมาเสนอดีมาก

2.เหมาะกับการปลูกจิตสำนึกในคนนักเรียน ในอาชีวะมาก

3.เป็นผู้กระตุ้น การคิดให้คนในองค์กร ดีมาก

นายสายันต์ แสงสุริยันต์ [email protected]

1.ในความคิดเป็นผู้ที่มีความเข้าไปปรับบริบทของผู้อบรม

2. เป็นผู้มีทักษะการเข้าถึงความคิดของผู้อบรม

3. เป็นผู้มีการนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทราภูมิพลอดุลยเดช มาสอนในหลักคิด

นายสนธิ ภูละมูล ([email protected])

1. จุดประกายความคิดนอกกรอบ

2. สอนให้ "ฉลาดคิด"

3. มีความเป็น "ครู" แท้จริง

นายพุทธพร ปราโมทย์ ([email protected])

1.การเป็นผู้ไม่หยุดนิ่งต่อการใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา

2. เป็นผู้จุดประกายกับการใช้ความคิดที่มีเหตุ มีผล

3. เทคนิควิธีการบรรยายที่ทำให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม

นายสมเจตน์ พรหมบุญตา

1. ได้ความรู่แนวทางการเปิดทางด้านความคิด

2. มีแนวทางคิดร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ

3 ได้แนวทางในการแชร์ความรู้สึกที่ดีของการทำงานเป็นทีม ทุนทางอารมณ์ ทุนทางวัฒนธรรม

นายวิเชียร บุญลี ([email protected])

1. การถ่ายทอดวิธีคิดที่ กระชับ เข้าใจง่าย

2. การมีส่วนร่วมในการบรรยายซึ่งเปรียบเสมือนการประเมินผลการขยาย

3. การใช้เทคนิคการบรรยายถ่ายทอด ที่ดึงดุดความสนใจผู้ฟังการบรรยาย

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง [email protected]

1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงมาก

2. ขบวนการในการบรรยายดี ชัดเจน

3. เป็นคนดี

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย [email protected]

1. ชี้แนะชี้นำในวิธีคิดได้ชัดเจน

2.ได้รับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะการคิดของตนเองและนำสู่การพัฒนาการคิดของนักเรียนนักศึกษา

3 ได้หลักการวิธีคิดไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

นายนิรันดร์ สมมุติ [email protected]

ความประทับใจ

1.การคิดอย่างมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน

2. การคิดแบบ Critical thinking และ creativity thinking ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่อง ะthinking outside the box

3. ท่านเป็นผู้นำทางความคิดของประเทศและของโลกที่เป็นแบบอย่างการคิด คิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับความคิดนับเป็นประโยชน์นานับประกาต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายภูวดล มิ่งขวัญ [email protected]

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สิ่งที่ประทับใจ

1 ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง

2 การนำเอา critical thinking และ creative thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

3. ความรู้ที่ได้สามารถนำไปขยายผลและสถานศึกษาได้

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ [email protected]

1.เป็นวิทยากรที่ไม่เน้นการบรรยายมาก

2 เป็นวิทยากรที่ผู้เข้ารับการอบรมหาคำตอบด้วยตัวเอง คำตอบคือ ความรู้ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรม

3. เป็นการบรรยายที่ differentiate


นายสมปอง พูลเพิ่ม [email protected]

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จ.พะเยา

- หลักการนำเสนอ กระตุ้นผู้อบรมพัฒนาแสดงความคิด

- เนื้อหาสาระที่ทันสมัย

- ความลุ่มลึกของข้อมูล เป็นจริง ลึ้งซึ้ง

นายชัยกร จันทร์ศรี [email protected]

ความประทับใจ

1 การให้ความรู้ไม่เหมือนท่านอื่น

นายชัยกร จันทร์ศรี [email protected]

ความประทับใจ

1 การให้ความรู้ไม่เหมือนท่านอื่น

ให้ความคิด

สร้างความคิด

แสดงความคิด

2. การบรรยายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมให้มีความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น

3 เสียงดังฟังชัด บรรยายชัดเจน เพิ่มความรู้มีแลกเปลี่ยน วิทยากรมีความรู้ มีหลักนำเสนอไม่เหมือนใคร

นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ [email protected]

1 การทำงานควรศึกษายอมรับพัฒนา ภายใต้ฐานข้อมูล

2 การคิดนอกกรอบจำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง จะนำไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง

3 การยอมรับผู้อื่นก่อนจึงจะได้รับการยอมรับ

นายชูเกียรติ สายปัญญา [email protected]

1 วิธีการพัฒนาคนในระยะเวลาอันจำกัด

2 ความรู้ที่ได้ตลอดการบรรยายมีประโยชน์ต่อการทำงานและสามารถนำไปใช้เป็นแนวพัฒนาสถานศึกษาได้

3 กระบวนการคิดนี้ไม่ยึดติดและการเป็นผู้ฟังอย่างมีเหตุผล

นายวิโรจน์ ธิมา [email protected]

1 ความมีจิตวิทยาของท่านอาจารย์ ท่านมีความละเอียด และกลมกลืนในการสอน ท่านมีกลยุทธ์

ในการกำหนดกิจกรรมกาเรียนรู้ เช่น

วิธีการ

ท่านสังเกตสภาพแวดล้อม

ท่านให้โอกาส แม้เรื่องที่ผู้ฟัง ผู้เรียนไม่มีความรู้ แต่ท่านทำให้มีความเข้าใจ วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟัง

นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค

1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2 การพัฒนาเป็นองค์แห่งการเรียนรู้

3 การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร

นายพิศ หมอยาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี [email protected]

1 แนวการพัฒนาทักษะความคิด

2 thinking สู่บริบทของสถานสึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

3 การนำ thinking ไปปรับใช้การทำงานของผู้บริหารในอนาคต

สันทัด พงศ์พัชราพันธ์ุ

สิ่งที่ประทับในตัวท่าน อ.จีระ

1 ท่านเป็นผู้ทรงความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย

2 ท่ากระตุ้นให้ทุกคนได้คิดเพื่อให้มีทักษะในการคิด

3 ท่านอธิบายเนื้อหาไม่ชัดเจน

นายวัฒน์สัณห์ วังสาร [email protected]

1 เข้าใจหลักการคิดตามหลัก

2 ทักษะการคิดใหม่ต่อเนื่อง

3 ได้รับความคิดที่หลากหลาย

4 ได้เทคนิคการบรรยายแบบสร้างสรร ให้คนฝึกคิดอย่างมีส่วนร่วม

วิบูลศักดิ์ ศันสนียเมธา

สิ่งที่ประทับใจ

1. ความเป็นตัวของตัวเอง จิตวิญญาณของความมุ่งมั่น

2 ความคิดที่ไร้ขีดจำกัด

นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

[email protected]

1 แนวทางถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้ผู้ริมผั่ง

2 หลักการเชื่อมโยงความคิดแบบก่าวเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติหน้าที่

3 เป็นผู้นำต้องคิดแบบวิทย์ คิดเป็นระบบมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และมีการประเมินผล

นายชวลิต พึ่งโภดา

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อ.สิงห์บุรี [email protected]

1 มีความรู้ มีความมุ่งมั่น ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

2 กรอบกระบวนการคิด การพัฒนาความคิด

3 การบูรณาการความคิด มาพัฒนาตนเองและใช้นำไปประยุกต์ในการบริหารการศึกษา

นายรังสรรค์ ยังน้อย [email protected]

1 ได้รับความรู้การพํัฒนาทักษะการคิด ฯลฯ

2 ได้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการไปปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา

3 ได้ความคิด แนวคิดอย่างมีระบบ

นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา [email protected]

1 ชัดเจน

2 จริงจัง

3 สร้างสรรค์

นายเคโชวัต ทักคุ้ม [email protected]

t.deehotmailWgmail.com

1 หลักแนวคิดที่แตกต่าง

2 บุคลิกภาพในการบรรยาย

3 ความชัดเจนเนื้อหา

นายประทีป แป้นแก้ว [email protected]

1 มีความคิดต่าง พาแสวงหาความรู้ ได้

2 มีเทคนิควิธีการสอนแตกต่าง

3 เปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้มีความคิดต่าง พร้อมรับฟังผู้อื่น

thesis

Anti-thesis

synthesis

วีระ ทองประสิทธิ์

สิ่งที่ได้ในวันนี้

1 หลักการคิดของผู้บริหาร

2 หลักการสรุปแนวคิดในการบริหารงาน

3 ต้องยอมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น

ความประทับใจของท่านวิทยากร

1 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด เป็นระบบอย่างมีเหตุมีผล

2 ก่อเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวก ก่อเกิดความรู้ ความมั่นใจ

3 สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ทุกวันจนถึงวันนี้สิ้นลมหายใจ

นายพงค์ศิลป์ รัตนอุด [email protected]

สิ่งที่ประทับใจ

1 critical think การคิดอย่างมีระบบ

2 ทฤษฎี 8k's +5K's

3 creative and innovation

และแนวคิดในการหาความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการปะทะทางปัญญาด้วยกัน

สุวรรณา ลิ้นทอง [email protected]

1 ต้องนำทฤษฎี 8K และ 5K มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์

2 ต้องคิดนอกกรอบ เพื่อความพัฒนาองค์กร

3 การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตปรจะวัน

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย [email protected]

ความประทับใจ

1 การเปลี่ยนวิธีการสอนจากการบรรยายเป็น constructionism

2 หลักกาใหม่ๆ 4L's


นายสุชาติ จินดาแล้ว

ความประทับใจ

1 แนวคิดในการพัฒนาทักษะการคิด เช่น critical thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะการคิด

2 หลักการคิด ข้อมูล ความจริง ตรงประเด็น

นายสมเกียรติ ห้องทรัพย์อนันต์

สิ่งที่ใช้ในวันนี้

1 ได้หลักคิดในการคิดนอกกรอบ สำหรับนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา

2 ได้มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดวิคราะห์ที่หลากหลายและนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจ

3 ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลายและนำหลักคิดและกระบวนการติดวิเคราะห์ไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

นายวาทิช ผ่านสำแดง [email protected]

สิ่งที่ได้จากวันนี้

1 thinking

2 critical thinking

3 ทฤษฎี 8k's+5K's เพื่อพัฒนาคุณภาพทุนของมนุษย์

นายการุญ พรหมประกอบ

[email protected]

1 อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอด กระตุ้นให้ทุกคนใช้ความคิด

2 ปลุกให้ทุกคนคิดและยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น

3 สร้างบรรยากาศ ให้ทุกคนได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน

พงษ์ศักดิ์ นุ่้ยเจริญ [email protected]

การสร้างแรงจูงใจในการสร้างกระบวนการคิดของคน

การสร้างแนวคิดใหม่ จุดประกายความคิด

การพัฒนาวิธีคิดเพื่อสร้างมูลค่า 3V

นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล wetsarali;@hotmail.com

1 ได้กระบวนการคิด

2 ความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป ต้องมีการไตร่ตรองให้ดี

3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กับผู้บริหารเป็นสิ่งที่สำคัญ

นายไชยสิทธิ์ กิจค้า

[email protected]

ประทับใจวิทยากร

องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า

มีกระบวนการถ่ายทอดที่น่าสนใจและสร้างการมีส่วนร่วม

สร้างจิตรสำนึกเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย

จิตโสมนัส ชัยวงษ์ [email protected]

ประทับใจ 3 เรื่อง

1 ให้แนวคิดจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดที่อิสระตามโจทย์ท ี่กำหนดให้

2 ได้เรียนรู้ทฤษฎี 3V

3 ได้ทฤษฎี 8K's และ 5K's เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการภายในองค์กรให้มีคุณภาพ

นายสมบัติ เปียมหวาน [email protected]

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

คิดร่วมกัน

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ ไกลถิ่น วท.ธร [email protected]

1 การพัฒนากระบวนการคิดแบบนอกกรอบและมีภูมิคุ้มกัน

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลกภิวัฒน์ ด้าย 5 ทุน ความจริง คือ การสร้างสรรค์ ความรู้ นวัตกรรม อารมณ์และวัฒนธรรม

3 หลักการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระุต้นพลังในการทำ Workshop เพื่อระดมความคิด