คนไทยถ้วนหน้าล้วนอาลัย.....บิดาแห่งแผ่นดินความเห็น (0)