นายพิสิทธิ์ หนีกระโทก

>>>ปัญหา? “หลักสูตรอาชีวศึกษา”

ด้านการจัดการเรียน การสอนของนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ

หากพูดถึงหลักสูตรของอาชีวศึกษานั้น ได้มีการจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนแต่ละแผนกวิชาสามารถที่จะคัดเลือกรายวิชาให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา แต่ก็ยังพบปัญหาบ้างในส่วนของการจัดทำแผนการเรียน การสอนตลอดหลักสูตร ของนักเรียน นักศึกษา กล่าวคือ บางภาคเรียนมีการจัดรายวิชาและชั่วโมงการเรียน การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษามากเกินไป บางภาคเรียนจัดรายวิชาและชั่วโมงการเรียน การสอนน้อย ไม่สมดุล จำเป็นต้องมีการปรับแผนการเรียน การสอน ให้เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านการจัดการเรียน การสอนของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี

การจัดทำแผนการเรียน การสอนของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ยังขาดการให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องตรงกับความต้องการ ของสถานประกอบการโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการแก้ไข

การจัดทำแผนกการเรียน การสอนตลอดหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา ควรแบ่งรายวิชาและชั่วโมงการเรียนการสอนให้สมดุล และหากมีการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ควรติดต่อขอความร่วมมือจากสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการเรียน การสอนของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)