(146) KM กับ TB+DM

อาการที่เราสังเกตได้นี้เป็นข้อบ่งชี้/จุดเชื่อมระหว่าง TB กับ DM เป็น TK หรือความรู้ฝังลึกของผู้ปฏิบัติที่หน้างาน .. สร้างเกณฑ์/ข้อบ่งชี้ขึ้นมา ค้นหาผู้ป่วยตามเกณฑ์ พบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ให้นำมาเล่าสู่กันฟังว่าเจออะไร ทำไมเจอเยอะกว่าที่อื่น

บันทึกนี้เป็นเก็บตกจากงาน "ประกวดการจัดการความรู้ (KM) เข้าประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต" ณ ห้องประชุมสำนักเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีผลงานส่งประกวดรวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ส่งประกวดมากถึง 7 เรื่อง ได้รับรางวัล 2 เรื่อง

เนื่องจากดิฉันมีเป้าหมายเขียนบันทึกสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจแนวคิดหลักการ วิธีการการจัดการความรู้ (KM) จึงขอขอสรุปประเด็นสั้นๆ แบบตีความจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมทั้งยกตัวอย่างเพิ่มเติมตามความเข้าใจดังนี้

ตัวอย่างที่ 3 ผู้ป่วย TB+DM

โครงการเดิม นำเสนอโครงการ/งานวิจัยเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วย TB (วัณโรค) ในผู้ป่วย DM (เบาหวาน) แสดงผลการคัดกรองผู้ป่วย TB รายใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น DM อยู่แล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ลดผลกระทบได้มาก

โครงการในรูปแบบ KM

จากโครงการเดิม หากนำเสนอในรูปแบบ KM แนะนำให้ลงรายละเอียดว่าคัดกรอง TB อย่างไร

ในการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองนั้น นอกจากทบทวนความรู้แล้ว ส่วนหนึ่งได้จากประสบการณ์ของผู้ให้บริการ (เฝ้าสังเกตลักษณะอาการของผู้ป่วย) เช่น สังเกตพบว่าผู้ป่วยในคลินิก DM ที่มีอาการไอแห้งๆ และน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ TB รายใหม่ มากถึงร้อยละ 50 เป็นต้น อาการที่เราสังเกตได้นี้เป็นข้อบ่งชี้/จุดเชื่อมระหว่าง TB กับ DM เป็น TK หรือความรู้ฝังลึกของผู้ปฏิบัติที่หน้างาน

ถ้ายังไม่เคยมีการบ่งชี้แบบนี้มาก่อน ก็เป็นนวัตกรรม ถ้าขาดความรู้เรื่องการจัดการนวัตกรรม ก็ต้องจัดหาให้

กรณีนี้ต้องไขปริศนาต่อ ทำเป็น R2R ได้ และถ้าขาดความรู้ในการทำR2R ก็ต้องจัดหาให้เช่นกัน

กรณีเป็นการสร้างเกณฑ์/ข้อบ่งชี้ขึ้นมา นำไปใช้ในการค้นหาผู้ป่วยตามเกณฑ์ แล้วพบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ให้นำมาเล่าสู่กันฟังว่าเจออะไร ทำไมเจอเยอะกว่าที่อื่น ใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยายก็ได้ ควรทดลองในพื้นที่หนึ่ง ได้ผลแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น

ยังมีข้อแนะนำอื่นๆ ในผู้ป่วยกลุ่มนี้อีก แต่มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามา จะขอยกไปเขียนในตัวอย่างที่ 4 นะคะ

ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (0)