การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนซึ่งได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นศึกที่เกิดจากความขัดแย้งของนักเรียน 2 หมู่บ้าน ผมจึงได้คิดจัดทำโครงการสร้างความสมานฉันท์ ได้ดำเนินการโดยเชิญผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดมารับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และได้ข้อตกลงร่วมกันคือ ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดของทั้งสองหมู่บ้าน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง 2 ฝ่ายมาควบคุมการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมที่ร่วมกันทำมีดังนี้

  • นักเรียน 2 กลุ่ม ร่วมกันพูดคุยสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท

  • ผู้ปกครองนักเรียน 2 กลุ่ม ร่วมรับฟังและผลัดเปลี่ยนกันอบรมนักเรียน

  • เจ้าอาวาสได้แสดงพระธรรมเทศนา

  • นักเรียน 2 กลุ่ม ร่วมกันถางหญ้า และปลูกต้นไม้ร่วมกัน ภายในบริเวณวัด

  • นักเรียน 2 กลุ่มร่วมกันถวายภัตตาหารเพล โดยผู้ปกครองจัดเตรียมมาให้

  • นักเรียน 2 กลุ่มร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน และล้างถ้วยชามเก็บเข้าที่

จากการจัดทำโครงการสร้างความสมานฉันท์เสร็จสิ้น ได้ประเมินผลออกมาคือนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านเมื่อได้ทำงานร่วมกันก็ได้รู้จักกันช่วยเหลือกัน ปรับความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน สรุปลงท้ายด้วยการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และรับปากว่าต่อไปจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกันอีก ดังนั้นโรงเรียนไหนที่มีปัญหาเหมือนกรณีดังกล่าวก็สามารถที่จะนำแนวคิดของโครงการนี้ไปใช้ได้ต่อไปครับ