การใช้กรดซัลฟูลิค กรดฟอร์มิก เช็ดล้างตะกง และการใช้ตะกงแช่น้ำ เพื่อไม่ให้ยางติดตะกงจากประสบการณ์ ของเกษตรกรในตำบลท่ายาง ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้กรดซัลฟูลิค ละกรดฟอร์มิคเช็ดล้างตะกงหลังจากทำยางแผ่นเสร็จแล้ว ตะกงจะสะอาด ไม่มีเชื้อราดำติดตะกง หลังจากนั้นก็เก็บตะกงโดยการคว่ำตะกงซ้อนกัน และเมื่อเวลาจะใช้ในวันต่อไปก็ให้เอาตะกงแช่น้ำไว้ประมาณ 3 - 5 นาที แล้วนำตะกงมาใส่น้ำยาง เพื่อทำยางแผ่นตามปกติ ยางจะไม่ติดตะกงอีกเลย ทำอยู่อย่างทุกครั้งก่อนทำยางแผ่น (อัตราส่วนผสมน้ำกับกรดฟอร์มิค และกรดซัลฟูริค 1: 20 ) และทาง จนท. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ โดย นายประัสาท กาญจนคลอด ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว. ได้ทดลองปฏิบัติดูแล้ว ปรากฏว่าได้ผลตามที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น