Hosting Support Training 2016 : ตอนที่ 1 พิธีเปิดและข้อมูลที่น่าสนใจ

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานอุปถัมภ์ฯเป็นภาระกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งศาสตร์และศิลป มาขับเคลื่อน-ผลักดัน-ส่งหนุนให้โครงการดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่มุ่งหวังได้อย่างราบรื่น- เหมาะสมและมีความสุข เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ 1- 4 ของเอเอฟเอสโลกในด้านขนาดของการรับอุปถัมภ์ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2011-2015

เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวอุปถัมภ์ ครูผู้ประสานงานโรงเรียน และผู้ประสานงานสถานที่ฝึกงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิและคณะวิทยากรฯ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ ประมาณ 52 ประเทศ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การดูแลและสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเวลานานกว่า 54 ปี ขับเคลื่อนการทำงานโดยมีอาสาสมัครเป็นฐานสำคัญ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคอยประสาน ฯ สนับสนุน-ช่วยเหลือฯ ให้กิจกรรมของโครงการดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันเอเอฟเอสประเทศไทย จัดตั้งศูนย์อุปถัมภ์ฯ จำนวน 17 ศูนย์ ครอบคลุมทั่วทุกภาค และสำนักงานเอเอฟเอสเขตจำนวน 80 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย และกรุงเทพมหานครจำนวน 4 เขตฯ

***... งานอุปถัมภ์ฯเป็นภาระกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งศาสตร์และศิลป มาขับเคลื่อน-ผลักดัน-ส่งหนุนให้โครงการดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่มุ่งหวังได้อย่างราบรื่น- เหมาะสมและมีความสุข เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ 1- 4 ของเอเอฟเอสโลกในด้านขนาดของการรับอุปถัมภ์ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2011-2015 ...***

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร ฯ ได้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพทางด้านการอุปถัมภ์บุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่จะเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความสำคัญและคุณค่าของครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทางด้านอุปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพทางด้านอุปถัมภ์บุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวขึ้น


คณะครูผู้ประสานงานโรงเรียน/ผู้ประสานงานสถานที่ฝึกงานและครอบครัวอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ

  • เพื่อให้ครอบครัวอุปถัมภ์ และครูผู้ประสานงาน เกิดความเข้าใจร่วมกันและระดมความคิดที่จะทำให้เกิดแนวทางในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการรับอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการรับอุปถัมภ์ฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ :
วิทยากร : ครู-ผู้ประสานงานศูนย์ฯ 22 คน
นักเรียนเก่า 10 คน
ครูผู้ประสานงานโรงเรียน และผู้ประสานงานสถานที่ฝึกงาน จำนวน 124 คนครอบครัวอุปถัมภ์ 140 คน

พิธีเปิด
คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯในช่วงเช้าและงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงค่ำ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

แนวนโยบายในการอุปถัมภ์บุคลากร : คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย


คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

ฝ่ายอุปถัมภุ์คลากร เอเอฟเอสประเทศไทย ดำเนินงานอุปถัมภ์ชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการฯร่วมกับผู้ประสานงานศูนย์อุปถัมภ์ จำนวน 17 แห่งทั่วประเทศ โดยกำหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในเรื่องของภาษา และความคิด ที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับครอบครัว-ชุมชนในสังคมไทย โดยได้รับการสนับสนุน-ช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจากอาสาสมัครเอเอฟเอสที่เป็นผู้ประสานงานฯ และครอบครัวอุปถัมภ์


การบรรยายพิเศษ:ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง-ผู้นำตัวจริง โดยคุณมนตร์วงศ์ ภัทรวิทย์ ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ AFS

คุณมนตร์วงศ์ ภัทรวิทย์ ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ AFS

อาสาสมัครเอเอฟเอส คือผู้นำ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ในสังคมไทย-สังคมโลก
The Life Long Learning
Experiential Learning
Understanding Differences
ICL: Inter- Cultural Learning

*** ข้อมูลน่าสนใจ ***
- มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก ปีละประมาณ 12578 คน
- จำนวนผู้เข้ารวมโครงการที่มาประเทศไทย จำนวน 218 คน ( ปี 2559)
- มีสำนักงานเอเอฟเอสทั่วโลก 59 แห่ง
- จำนวนเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสทั่วโลก 1200 คน
- จำนวนประเทศที่ดำเนินโครงการทั่วโลก 99 ประเทศ
- จำนวนอาสาสมัครทัวโลก 40000 คน

ข้อมูลการรับอุปถัมภ์ปี 2559

มีนักเรียน นักการศึกษา อาสาสมัครเอเอฟเอสเดินทางมาประเทศไทย โดยพำนักอยู่กับครอบครัวไทย จำนวน 218 คน ในโครงการต่างๆ ดังนี้ คือ

1.โครงการนักการศึกษา ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์

2. โครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร ระยะเวลา 2 สัปดาห์

3. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อายุ 15-18 ปี ระยะเวลา 1 ปี / ระยะเวลา 6 เดือน / ระยะเวลา 6 สัปดาห์และ ระยะสั้น 4 สัปดาห์

4. โครงการบริการชุมชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลา 6 สัปดาห์


บู้ธจัดแสดงนิทรรศการ โครงการพิเศษ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ และจีนหอพัก
การแสดงบทบาทสมมุติ สะท้อนเรื่องความต่างของวัฒนธรรมจากคณะนักเรียนเก่าฯ
คุณมนตร์วงศ์ ภัทรวิทย์ - คุณศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร และคณะวิทยากรฯ

คุณศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายฯและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

คณะนักเรียนเก่าโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศต่างๆ จำนวน 10 คน

โปรดติดตามอ่านบันทึกตอนต่อไป ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ข่าวพี่นานมากๆ

สบายดีไหมครับ

น้องมาอยู่ใต้แล้ว

ฝากความระลึกถึงพี่น้อง AFS ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

***...ขอบคุณน้อง ดร.ขจิตมากมายเลยนะคะ ความรู้สึกซาบซึ๊งใจยังประทับมั่นตราตรึงอยู่ในใจเสมอมา...พี่-น้อง ชาวเอเอฟเอสก็ยังระลึกถึง-พูดถึงน้อง ดร.ขจิต อยู่บ่อยๆ ช่วงนี้แม้พี่พรจะวุ่นวายอยู่กับภาระงานอย่างต่อเนื่องแต่ก็เจียดเวลาไปเที่ยวโน่น-นี่-นั่นอยู่บ้าง ... แอบคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับ น้อง ดร.ขจิต ไปเยือนกำแพงเพชร สักครั้งหนึ่งนะคะ ...***