Hosting Support Training 2016 : ตอนที่ 1 พิธีเปิดและข้อมูลที่น่าสนใจ


งานอุปถัมภ์ฯเป็นภาระกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งศาสตร์และศิลป มาขับเคลื่อน-ผลักดัน-ส่งหนุนให้โครงการดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่มุ่งหวังได้อย่างราบรื่น- เหมาะสมและมีความสุข เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ 1- 4 ของเอเอฟเอสโลกในด้านขนาดของการรับอุปถัมภ์ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2011-2015

เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวอุปถัมภ์ ครูผู้ประสานงานโรงเรียน และผู้ประสานงานสถานที่ฝึกงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิและคณะวิทยากรฯ

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ ประมาณ 52 ประเทศ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การดูแลและสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเวลานานกว่า 54 ปี ขับเคลื่อนการทำงานโดยมีอาสาสมัครเป็นฐานสำคัญ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคอยประสาน ฯ สนับสนุน-ช่วยเหลือฯ ให้กิจกรรมของโครงการดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันเอเอฟเอสประเทศไทย จัดตั้งศูนย์อุปถัมภ์ฯ จำนวน 17 ศูนย์ ครอบคลุมทั่วทุกภาค และสำนักงานเอเอฟเอสเขตจำนวน 80 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย และกรุงเทพมหานครจำนวน 4 เขตฯ

***... งานอุปถัมภ์ฯเป็นภาระกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้กลยุทธ์ทั้งศาสตร์และศิลป มาขับเคลื่อน-ผลักดัน-ส่งหนุนให้โครงการดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่มุ่งหวังได้อย่างราบรื่น- เหมาะสมและมีความสุข เอเอฟเอสประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ 1- 4 ของเอเอฟเอสโลกในด้านขนาดของการรับอุปถัมภ์ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2011-2015 ...***

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร ฯ ได้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพทางด้านการอุปถัมภ์บุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่จะเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความสำคัญและคุณค่าของครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทางด้านอุปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพทางด้านอุปถัมภ์บุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวขึ้น


คณะครูผู้ประสานงานโรงเรียน/ผู้ประสานงานสถานที่ฝึกงานและครอบครัวอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ

  • เพื่อให้ครอบครัวอุปถัมภ์ และครูผู้ประสานงาน เกิดความเข้าใจร่วมกันและระดมความคิดที่จะทำให้เกิดแนวทางในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการรับอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการรับอุปถัมภ์ฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ :
วิทยากร : ครู-ผู้ประสานงานศูนย์ฯ 22 คน
นักเรียนเก่า 10 คน
ครูผู้ประสานงานโรงเรียน และผู้ประสานงานสถานที่ฝึกงาน จำนวน 124 คนครอบครัวอุปถัมภ์ 140 คน

พิธีเปิด
คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯในช่วงเช้าและงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ในช่วงค่ำ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

แนวนโยบายในการอุปถัมภ์บุคลากร : คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย


คุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

ฝ่ายอุปถัมภุ์คลากร เอเอฟเอสประเทศไทย ดำเนินงานอุปถัมภ์ชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการฯร่วมกับผู้ประสานงานศูนย์อุปถัมภ์ จำนวน 17 แห่งทั่วประเทศ โดยกำหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในเรื่องของภาษา และความคิด ที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับครอบครัว-ชุมชนในสังคมไทย โดยได้รับการสนับสนุน-ช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจากอาสาสมัครเอเอฟเอสที่เป็นผู้ประสานงานฯ และครอบครัวอุปถัมภ์


การบรรยายพิเศษ:ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง-ผู้นำตัวจริง โดยคุณมนตร์วงศ์ ภัทรวิทย์ ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ AFS

คุณมนตร์วงศ์ ภัทรวิทย์ ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศ AFS

อาสาสมัครเอเอฟเอส คือผู้นำ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ในสังคมไทย-สังคมโลก
The Life Long Learning
Experiential Learning
Understanding Differences
ICL: Inter- Cultural Learning

*** ข้อมูลน่าสนใจ ***
- มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก ปีละประมาณ 12578 คน
- จำนวนผู้เข้ารวมโครงการที่มาประเทศไทย จำนวน 218 คน ( ปี 2559)
- มีสำนักงานเอเอฟเอสทั่วโลก 59 แห่ง
- จำนวนเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสทั่วโลก 1200 คน
- จำนวนประเทศที่ดำเนินโครงการทั่วโลก 99 ประเทศ
- จำนวนอาสาสมัครทัวโลก 40000 คน

ข้อมูลการรับอุปถัมภ์ปี 2559

มีนักเรียน นักการศึกษา อาสาสมัครเอเอฟเอสเดินทางมาประเทศไทย โดยพำนักอยู่กับครอบครัวไทย จำนวน 218 คน ในโครงการต่างๆ ดังนี้ คือ

1.โครงการนักการศึกษา ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์

2. โครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร ระยะเวลา 2 สัปดาห์

3. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อายุ 15-18 ปี ระยะเวลา 1 ปี / ระยะเวลา 6 เดือน / ระยะเวลา 6 สัปดาห์และ ระยะสั้น 4 สัปดาห์

4. โครงการบริการชุมชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลา 6 สัปดาห์


บู้ธจัดแสดงนิทรรศการ โครงการพิเศษ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ และจีนหอพัก
การแสดงบทบาทสมมุติ สะท้อนเรื่องความต่างของวัฒนธรรมจากคณะนักเรียนเก่าฯ
คุณมนตร์วงศ์ ภัทรวิทย์ - คุณศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร และคณะวิทยากรฯ

คุณศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายฯและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

คณะนักเรียนเก่าโครงการเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศต่างๆ จำนวน 10 คน

โปรดติดตามอ่านบันทึกตอนต่อไป ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ

หมายเลขบันทึก: 616918เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2016 15:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ตุลาคม 2016 18:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ไม่ได้ข่าวพี่นานมากๆ

สบายดีไหมครับ

น้องมาอยู่ใต้แล้ว

ฝากความระลึกถึงพี่น้อง AFS ด้วยครับ

***...ขอบคุณน้อง ดร.ขจิตมากมายเลยนะคะ ความรู้สึกซาบซึ๊งใจยังประทับมั่นตราตรึงอยู่ในใจเสมอมา...พี่-น้อง ชาวเอเอฟเอสก็ยังระลึกถึง-พูดถึงน้อง ดร.ขจิต อยู่บ่อยๆ ช่วงนี้แม้พี่พรจะวุ่นวายอยู่กับภาระงานอย่างต่อเนื่องแต่ก็เจียดเวลาไปเที่ยวโน่น-นี่-นั่นอยู่บ้าง ... แอบคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับ น้อง ดร.ขจิต ไปเยือนกำแพงเพชร สักครั้งหนึ่งนะคะ ...***

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี