ติดตามแผนการปรับปรุง

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงของหน่วยงานนำร่อง เพื่อติดผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานที่ดำเนินการ

หลังจากที่มีการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA)หน่วยงานนำร่องแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะให้คะแนน แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง(OFI) เพื่อนำมาจัดทำแผนการปรับปรุง และดำเนินการตามแผนดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะนำประเด็นโอกาสในการปรับปรุง ไปบรรจุไว้แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ๔ ปีฯต่อไป

การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงพัฒนาองค์กรครั้งนี้ เป็นแผนพัฒนาปรับปรุงการรับฟังเสียงลูกค้าด้านการพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้ใช้บริการด้านการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการได้แก่ การตั้งคณะทำงาน รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้ใช้บริการ นำมาดำเนินการวิเคราะห์และสรุปความต้องการ นำข้อมูลไปดำเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตร จัดโครงการอบรมตามหลักสูตร และประเมินผลความพึงพอใจของการอบรมตามหลักสูตร

จากการติดตามประเมินผลฯหน่วยงานนำร่อง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของลูกค้าแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและปรับปรุงหลักสูตรบางหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และบริบทขององค์กร

ในการดำเนินการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรใหม่่ ได้ดำเนินการเทียบเคียงกับหลักสูตรของหน่วยงานที่มีภารกิจเช่นเดียวกัน ในเรื่อง ระยะเวลาที่อบรม เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเติมเต็มในส่วนที่บกพร่อง โดยคำนึงสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว

มีการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาว่า...มีขั้นตอนในการสร้างหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอย่างไร ?

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำว่า...จะต้องดูกลุ่มเป้าหมายว่ามีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านใด ในการปฏิบัติงานจะต้องมีองค์ความรู้ด้านใดบ้าง จะต้องใช้สมรรถนะด้านใด นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างไร หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ ด้านจริยธรรม หากกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับบริหาร จะต้องมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร บริหารคน บริหารเงิน และด้านยุทธศาสตร์อีกด้วย

นอกจากนี้ หน่วยงานควรจะมีประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดไว้ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และหน่วยงานจะต้องมีแผนพัฒนาบุคลาการประจำปีให้ชัดเจน แต่ละปีจะพัฒนาบุคลากรกลุ่มใด ในเรื่องใด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงอีกด้วย

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)