(145) KM กับ DM : good control

หากนำเสนอในรูปแบบ KM นอกจากความรู้ที่เป็นผลสำเร็จของโครงการแล้ว KM ยังให้ความสนใจความรู้ฝังลึก (TK) ที่ได้จากการปฏิบัติได้ผลซ้ำๆ จึงควรนำเสนอรายละเอียดถึงการควบคุมพฤติกรรมตนเองของผู้ป่วย .. ผู้เกี่ยวข้อง .. ความรู้ที่ต้องมีเพื่อทำสิ่งนี้ได้ ..


บันทึกนี้เป็นเก็บตกจากงาน "ประกวดการจัดการความรู้ (KM) เข้าประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต" ณ ห้องประชุมสำนักเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีผลงานส่งประกวดรวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ส่งประกวดมากถึง 7 เรื่อง ได้รับรางวัลมา 2 เรื่อง

เนื่องจากดิฉันมีเป้าหมายเขียนบันทึกสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจแนวคิดหลักการ วิธีการการจัดการความรู้ (KM) จึงขอขอสรุปประเด็นสั้นๆ แบบตีความจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมทั้งยกตัวอย่างเพิ่มเติมตามความเข้าใจ ดังนี้ (ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.samunpri.com/)

ตัวอย่างที่ 2 ผู้ป่วย DM good control ในพื้นที่ (ขอไม่เขียนชื่อผลงานนะคะ)

โครงการเดิม หลายหน่วยงานทำเป็นโครงการ/งานวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รายงานผลออกมาเป็นผลสำเร็จว่าสามารถลดระดับความรุนแรงของเบาหวานลงได้ตามเป้าหมาย

โครงการในรูปแบบ KM

จากโครงการเดิม หากนำเสนอในรูปแบบ KM นอกจากความรู้ที่เป็นผลสำเร็จของโครงการแล้ว KM ยังให้ความสนใจความรู้ฝังลึก (TK) ที่ได้จากการปฏิบัติได้ผลซ้ำๆ จึงควรนำเสนอรายละเอียดถึงการควบคุมพฤติกรรมตนเองของผู้ป่วย เช่น ด้านโภชนาการ บอกรายการอาหาร ส่วนประกอบ ปริมาณ สารอาหารที่ผู้ป่วยได้รับ ฯลฯ ด้านพฤติกรรม ผู้ป่วยอดกลั้น ควบคุมความหิว ความอยากอาหารที่เคยรับประทานได้อย่างไร ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัวและเพื่อนบ้านเข้าใจ ให้กำลังใจ

ผู้เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล อสม. ผู้ป่วย ญาติ ชุมชน ฯลฯ ใครทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร ในระดับที่ทำได้ ครอบคลุม สมบูรณ์ อย่างเช่น “ชุมชนมีส่วนร่วม” บอกให้ชัดว่ามีส่วนร่วมอย่างไร (ต่างกับกรณีบุคลากรไปดำเนินกิจกรรมในชุมชน)

ต้องมีความรู้อะไรเพื่อทำเรื่องนั้นๆ

ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข แล้วให้พื้นที่อื่นเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย แลกเปลี่ยนกันว่าผู้ป่วย DM good control ในแต่ละพื้นที่นั้นเหมือนกันและแตกต่างกันจุดไหน อย่างไร

นำสิ่งดีๆ ในพื้นที่อื่นมาประยุกต์ใช้ ได้ผลแล้วบันทึกไว้ พัฒนาเป็นโมเดลของตนเอง หากทำถึงระดับนี้ พื้นที่สุขภาพเขต 10 จะมีแผนที่แสดง DM good control และแผนที่แสดง DM good control ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ หากพัฒนาได้ในระดับประเทศบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมโครงการดี

อยากให้พี่เขียนโครงการแบบนี้

ได้ความรู้มากเลยครับ

ตามมาเชียร์ให้เขียนต่อ