นางสาวสุกัญญา ขุนประเสริฐ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ย่อมประสบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานการณ์ แต่ปัญหาหนึ่งที่ครูส่วนใหญ่มักพบเจอได้แก่ การตอบคำถามของเด็กนักเรียนในชั้นเรียน ครูหลายๆท่านคงเคยพบเจอเหตุการณ์นี้ เมื่อมีการซักถาม-ตอบภายในห้องเรียน แล้วมีการตอบรับเพียงความเงียบ และความว่างเปล่า ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้อาจมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น การกลัวการตอบผิด กลัวการถถูกลงโทษเมื่อตอบผิดพลาด เป็นต้น แต่มีท่านผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "จริงๆแล้ว เด็กสามารถพัฒนาได้ และที่เด็กเค้าไม่พูดหรือไม่ตอบคำถามนั้น ไม่ใช่เพราะเค้าไม่เก่ง แต่เป็นเพราะ ความกลัว เขากลัวครู เมื่อตอบไปแล้วจะถูกครูดุ ครูเยอะเย้ย ตำหนิ เสียดสี ไม่ได้รับการยอมรับจากครู เขากลัวตรงนี้มากกว่า จึงไม่กล้าตอบ แล้วเด็กเหล่านี้จะมีการสะสมความกลัวมานาน การจะแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน"

แนวทางแก้ไขปัญหา

1) ควรเลือกคำถามที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ควรยากหรือง่ายจนเกินไป เพื่อช่วยในการฝึกให้เด็กกล้าถามตอบมากยิ่งขึ้น

2) เมื่อเด็กนักเรียนตอบคำถาม ครูควรมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่เด็ก เมื่อเด็กกล้าตอบคำถาม โดยการยกย่องชื่นชม และช่วยส่งเสริมเด็ก

3) ในกรณีที่เด็กมีการตอบคำถามผิด ครูผู้สอนไม่ควรตำหนิ จับผิด หรือดุด่าว่ากล่าวเด็ก แต่ควรยอมรับในคำตอบของเด็กด้วยความชื่นชม เมื่อเด็กเค้าได้พูด ได้แสดงออก พร้อมชี้แนะแนวทางในการตอบคำถามให้แก่เด็ก

การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กตอบคำถามในชั้นเรียนแล้ว ยังช่วยให้เค้ากล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ได้ก้าวข้ามจากความกลัว ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการได้เร็วมาก สามารถเทียบเท่ากับเด็กเก่งได้เลย แต่หากเด็กกลุ่มนี้ถูกปล่อยปละละเลย ไม่สนใจ และถูกจัดเป็นกลุ่ทเด็กเรียนอ่อน เด็กก้อจะถูกจำกัดพัฒนาการ จนไม่กล้าที่จะก้าวผ่านความกลัวได้เลย ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีส่วนจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)