นางสาววิไล ใจแก้ว

ปัญหาของหลักสูตรอาชีวศึกษา


1.ปัญหาการไม่จบตามหลักสูตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพราะหลักสูตรจัดวิชาเรียนไม่เหมาะสม

หลักสูตรอาชีวศึกษามีการเรียนการสอนในหลายแขนง ทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ และวิชาสามัญ

และบางครั้งมีวิชาเรียนที่ต่อเนื่องกัน หากนักเรียนตกวิชาที่มีการเรียนต่อเนื่องก็จะไม่สามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้

เพราะต้องผ่านการเรียนให้ครบตามลำดับความต่อเนื่องเช่น ดิจิตอล1 ดิจิตอล2 เป็นต้น

อีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับการจัดวิชาเรียนคือ จัดวิชาที่ยากมาก หรือวิชาสามัญที่เด็กอาชีวศึกษาไม่ค่อยถนัด

เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ มาไว้ในเทอมที่1หรือปีการศึกษาแรก ซึ่งนักเรียนกำลังปรับตัวเข้ากับวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ

บางคนอาจปรับตัวไม่ค่อยได้ ประกอบกับต้องเรียนวิชาสามัญที่ถือว่าค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

ทำให้นักเรียนสอบไม่ผ่านหลายวิชาจนเป็นผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือ 1.75 และสุดท้ายก็ถูกรีไทร์


2.ถูกพ้นสภาพการเรียน (รีไทร์)

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการรับนักเรียนเข้ามาเรียนโดยไม่ได้คัดคุณภาพมากนัก (ต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียน)

ผู้มาสมัครเข้าเรียนในอาชีวศึกษาไม่ค่อยคุณภาพหรือเป็นเด็กเกเร จึงทำให้มีการรีไทร์ค่อนข้างมาก รวมถึงการเรียนระดับมัธยมต้น

หรือการศึกษานอกโรงเรียน มีการปูพื้นฐานได้ไม่ค่อยดี นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับต่ำ เช่น อ่าน สะกดคำไม่ได้ ขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณทางคณิตาสตร์

เมื่อมาเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาจึงเกิดปัญหา แม้ครูจะเตรียมการสอนดีอย่างไร ผู้เรียนไม่สามารถต่อยอดความรู้ได้

เพราะพื้นฐานความรู้ไม่ดีเพียงพอ ทำให้ในปีแรกของการเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปในที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการใช้หลักสูตรความเห็น (0)