กรรม 3

กรรม 3

กายกรรม

กายกรรม คือทำกรรมด้วยกาย ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี จัดเป็นกายกรรมเหมือนกัน

กายกรรมทางชั่ว มี 3 อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กายทุจริต แปลว่า ประพฤติชั่วทางกาย

กายกรรมทางดี มี 3 อย่างคือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กายสุจริต แปลว่า ประพฤติชอบทางกาย

วจีกรรม

วจีกรรม คือ การกระทำทางวาจาคือทำกรรมด้วยวาจา ด้วยคำพูด ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี จัดเป็นวจีกรรมเหมือนกัน

วจีกรรมทางชั่ว มี 4 อย่าง คือ พูด เท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วจีทุจริต

วจีกรรมทางดี มี 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วจีสุจริต

มโนกรรม

มโนกรรม คือ การกระทำทางใจ คือ ทำกรรมด้วยการคิด ไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดี จัดเป็นมโนกรรมเหมือนกัน

มโนกรรมทางชั่ว มี 3 อย่าง คือ โลภ อยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเขา เห็นผิดจากคลองธรรม เรียกอีกอย่างว่า มโนทุจริต (แปลว่า ประพฤติชั่วด้วยใจ)

มโนกรรมทางดี มี 3 อย่าง คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายเขา เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มโนสุจริต (แปลว่า ประพฤติชอบด้วยใจ)

สามเณร ปิติพัฒน์ หนั่นต๊ะ ม.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนก้นบาตรความเห็น (0)