JJ16V10_1 ถอด เรียน แลก แจก พัฒนา ใน Mini_UKM 14

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Mini_UKM 14

บอกข่าวเล่าแจ้ง แสดงความบริสุทธิ์ใจ

เสวนาเครือข่าวการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ Mini_UKM

Image result for การจัดการความรู้

เริ่มกันมาจวบจนครั้ง ที่ 14

เป้าหมายหลัก หรือ ยกระดับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

Image result for มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๑๔ มอบ เป็น เจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

เริ่มตั้งวัน พฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๑๓๓๐ ด้วยกิจกรรม

Pre workshop เรื่อง "มือใหมหัดขับ" โดย JJ และ

"เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์" โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศ์ธร

Image result for การจัดการความรู้

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะมีการ ถอดบทเรียน นำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ ห้อง

ห้องที่ ๑ แนวทางการจัดทำวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ห้องที่ ๒ เทคนิคการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

ห้องที่ ๓ การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

ห้องที่ ๔ เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะและสถาบัน

สนใจติดตามได้ ใน gotoknow ต่อไป ครับ

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( ๕ ตุลาคม ๒๙@ บางแสน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

จัดแบบนี้ดีนะคะอาจารย์ แลกเปลี่ยนเทคนิคการทำงานร่วมกัน เลือกเอาเองสนใจเรื่องอะไร

เขียนเมื่อ 

Mini UKM เป้าหมายชัด เน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา เลือกเข้าที่ชอบ ที่ขอบ ครับ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับ

มีหลายประเด็นมาก