​ฝากไว้ให้คิด...พระทวิน

ฝากไว้ให้คิด...

“คนทุกคนในโลก มีชีวิตอยู่ได้ และมีความสะดวกสบายอยู่ได้ เพราะอาศัยความรู้ สติปัญญา ความสามารถของผู้อื่น อันเป็นจำนวนมากจนนับไม่ไหว”

ความรู้และยอมรับรู้ ในบุญคุณของผู้อื่น ที่มีอยู่เหนือตนนี้ เรียกว่า กตัญญุตา การพยายามทำตอบแทนบุญคุณนั้นๆ เรียกว่า กตเวทิตา คนผู้รู้บุญคุณท่าน เรียกว่า คนกตัญญู คนที่ทำตอบแทน เรียกว่า คนกตเวที กตัญญูกตเวที คือ รู้บุญคุณท่านแล้วทำตอบแทนให้ปรากฏ นี้เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ได้ และอยู่ด้วยความสงบสุข

จงย้อนมาดูตัวเราว่า... เวลาเราทำความดีต่อผู้อื่น เราไม่ควรที่จะจดจำในสิ่งที่เราได้ทำนั้น แต่ให้เราพึงจดจำอยู่เสมอว่า ใครบ้างที่มีบุญคุณกับเรา

เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

พระทวิน ธีรปญฺโญ

ประธานชมรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา มมร.ล้านนา ปี 2554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตติยศิริกูลความเห็น (0)