ผ้าขาวเปื้อนหมึก
กานนา สงกรานต์ กานต์ วิสุทธสีลเมธี

ค่าวพรรณนาทัศนาธรรม บทที่ 2 เชียงราย


ค่าวพรรณนาทัศนาธรรม...หลวงพ่อปาน แห่งวัดป่าเทพขันติการาม

บทที่ ๒ เจียงฮาย

ทุติยบท จดจ๋ารบันทึก ต๋ามความคิดนึก ฝึกหัดคัดเขียน

หื้อเรื่องราวนั้น หมั้นคงเสถียร ด้วยความพากเพียร แต๋งเป๋นค่าวสร้อย

ก๋านทัศนาธรรม ทำดีบ่หน้อย เดินตางถวาย เตียนพรรษา

เนื้อตั๋วซะป๊ะ ชำระก๋ายา สวดมนต์ภาวนา ทำวัตร

ตีสามเกิ๊งแล้ว ลุกกั๋นอึดอัต เตรียมตั๋วทำวัตร ล้างหน้าแปลงฟัน

เตรียมเนื้อแต่งตั๋ว เอาครัวตี่มัด ขึ้นรถเจ็ดกัน ว่าอั้น

วันนี้ออกเจ๊า ตี่ห้าตะอั้น ขึ้นรถเดินตาง ออกวัด

ไปฮับศรัทธา ห้วยทรายหน้าวัด วาลุการามเขตขั้ด ศรัทธารอหั้น

ขึ้นรถพร้อมแล้ว จัดของขบฉัน หื้อรถกู่กัน เดินตาง

เข้าเวียงก่อนเน๊าะ ไปเป๊าะก่อนเดินตาง ตี่วัดเจ็ดยอด ก่อนเน้อ

นัดมาร่วมกั๋น ตี่หั้นก่อนเน้อ จักได๋มุทิต๋า น้อมสักการะ

“พระเทพปริยัติ” ขอน้อมคารวะ อาจาริยะ อาจารย์

จุดแรกตี่อั้น หลวงพ่อดำเนินก๋าน ถวายเตียนอาจารย์ ฮับป๋อน

หลวงพ่อพระเทพฯกล่าวนำ หลักธรรมพร่ำสอน ก่อนจะหื้อป๋อน อวยชัยเดินตาง

เมื่อฮับป๋อนแล้ว ชำระสะส่าง ก่อนจะเดินตาง ห้องน้ำห้องท่า

ขึ้นรถกั๋นแล้ว บ่แคล้วอย่างว่า ดีใจ๋นักหนา ว่าอั้น

แบ่งรถกั๋นขึ้น กู่กันอย่างอั้น ห้วยทรายเขตขั้น ขึ้นไปสองกัน

ส่วนศรัทธาในเวียง ดีใจ๋เหมือนกั๋น อยู่กั๋นแอ๊มกัน สองกัน

ส่วนรถตุ๊พระ บ่ล่ะลืมกั๋น ขึ้นมาตวยกั๋น แถมกัน

ศรัทธาห้วยทราย นั่งตวยกั๋น นั่งรถอ๊ดอั้น กล่าวอู้จ๋ากั๋น

รถเคลื่อนออกล่ะ จะไปตี่หั้น วัดแม่เจดีย์ งามนัก

เดินตางกั๋นแล้ว มีเรื่องอู้จั๊ก ศรัทธาเจ้าตั๊ก ตุ๊พระ

ได๋เวลาแล้ว เก๋นของหื้อพระ ฉันในรถ เข้างายเมื่อเจ๊า

นั่งรถไปตวย ฉันเข้ายามเจ๊า ศรัทธาอู้เซา ถามไถ่

ขี่รถมาละ ออกมาจ๊าตไกล๋ ทางเข้าวัดไป ใกล้ถึงละ

นั่งผ่อทิวทัศน์ สีสันอาละ มีต้นไม้ซะป๊ะ ขึ้นอยู่ฮิมตาง

วัดแม่เจดีย์ ถึงกั๋นแล้วนาง เมาผ่อหนตาง ลืมลง

ถึงวัดกั๋นแล้ว ยกครัวเป๋นโขยง บางคนแบกเตียนลง พ้องเอาสัง

ตวยกั๋นเป๋นแถว แบกเตียนอุ้มสัง บางคนยกกะละมัง ฐานเตียนปูจา

เตื่อนี่คนนัก จ่วยจั๊กจ่วยหา บ่ห่วงก๋ายา ดั๋งอั้น

กั๋นว่าหมดเสี้ยง ไปเรียงครัวกั๋น ของตานกู่อัน พร้อมแล้ว

ขึ้นบนศาลา ตุ๊พระขึ้นแล้ว ศรัทธาต่วยเป๋นแถว ขึ้นไปฮับปอน

มาเตื่อนี่หนา เมตตาอ่อนซอน สมภารหื้อปอน ว่าอั้น

ฮับปอนกั๋นแล้ว ได๋ของดีกั๋น ครูบาเจ้าหั้น ศรีวิชัย

ได๋ฮับกั๋นแล้ว ก่อลาออกไป ศรัทธาตี่ไกล๋ เปิ้นมารอถ้า

ศรัทธาก่อนัก เปิ้นมาอยู่ถ้า หมู่นี่หนา ขึ้นรถ

ออกมาพร้อมกั๋น มีกั๋นไหนหมด เป๋นว่าขึ้นรถ หมดเสี้ยง

เฮาออกมาจ๊า เมาผ่อระเบียง ทิวทัศน์ดอยเปียง ต้นไม้งามแต้

จะไปตี่ไหน เวลาบ่แน่ เฮาจะไปแว่ บิ๊กซี

บิ๊กซีเจียงฮาย ครัวหลายตางนี่ คนนักเต๋มที ตี่หั้น

ศรัทธาซื้อของ ตุ๊พระนั่งฉัน เสียงคนเนื่องนัน เตียวก๋ายอ๊ดเอ๊า

ตึงคนหนุ่มสาว มีตึงคนเฒ่า แถมมีตุ๊เจ๊า มาตวย

ตุ๊พระฉันเสร็จ จ่ายเซ็กบิลตวย ศรัทธาก่อจ่วย จ่ายตังค์

เตรียมตั๋วไปต่อ วัดห้วยปลากั้ง เปิ้นมีสะตังค์ สร้างได๋ใหญ่กว้าง

รถออกมาล่ะ พร้อมป๊ะเดินตาง อาหารยามว่าง กิ๋นกั๋น

เดินตางบ่เมิน หลายโลว่าอั้น ถึงวัดตี่หั้น มั่นหมาย

ศรัทธาเปิ้นนัก ศรัทธาเฮาหลาย ตึงเฒ่าหยิงจาย หนุ่มสาวละอ่อน

วัดใหญ่งามแต้ เสียงแซ่ดังซ้อง จัดครัวฮับปอน จื้นจ่อย

เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่บ่หน้อย หั้นแล้วคะค้อย สายตา

ส่วนหลวงพ่อปาน นำพาศรัทธา ตี่ขันอาสา ยกครัวประเก๋น

ฮับปอนดีงาม ใจ๋บานดั่งเห็น วัดวาร่มเย็น คนหลาย

เปิ้นแจกของดี ตึงหยิงตึงจาย เอาของกู่ผู้ เสร็จล่ะ

ถึงเวลาแล้ว ศรัทธาสัพป๊ะ จะไปต่อล่ะ วัดดอยตุง

วัดอยู่ตางไกล๋ จะไปดอยสูง พระธาตุเจ๊า บนดอย

เดินตางออกวัด ห้วยปลากั้งสอย ขับรถขึ้นดอย ธาตุเจ๊า

หนตางมันไกล๋ ต๋องไปเจ๋าเจ๋า จะได๋แล้วเจ๋า เปิ้นว่าจะอั้น

นั่งรถเดินตาง หลายโลดั่งอั้น อู้จ๋าม้วนงัน ในรถ

เสียงคนอู้กั๋น ดังมาอ๊ดอ๊ด บางคนนั่งรถ งีบนอน

บ่ว่าตุ๊พระ คนเฒ่าละอ่อน พ่องอู้พ่องนอน พ่องกิ๋นเข้าหนม

นั่งรถเดินตาง ตุ๊พระฉันนม พ่องดมยาดม ก่อมี

มาถึงกั๋นแล้ว ใจ๋แผ่วดีหลี มาเมินเต๋มที วัดนี่

เตียวขึ้นดอยแหม อยู่สูงเต๋มที เจดีย์ดอยตุง พระธาตุเจ๊า

ขั้นไดขึ้นดอย ยักษ์คอยนั่งเฝ้า ประตูทางเข้า บนดอย

ระฆังห้อยข้าง ฮิมตางบ่หน้อย เตียวขึ้นบนดอย เสียงดัง

ไผผ่านไปมา มือปุ๊บตึงตัง เสียงไพเราะดัง เสนาะในใจ๋

ขึ้นมาถึงแล้ว ห้องน้ำมีไหน ถามเปิ้นว่าไป ตางลุ่ม

ของมาพร้อมแล้ว ยกครัวเตียนอุ้ม สังฆทาน เข้าไป

พร้อมกั๋นฮับปอน ศรัทธาน้อมใจ๋ หลวงพ่อเข้าไป กล่าวกำยอตาน

ศรัทธาตุ๊พระ น้อมนำกล่าวต๋าม โดยหลวงพ่อปาน กล่าวนำ

เสร็จจีระก๋าล บุญจ่วยบุญก้ำ อยู่ในพระธรรม หื้อตาน

เคารพตุ๊พระ ธุระศาสถาน บุญดลบันดาล สมปานท่านเจ๊า

ฮับปอนกั๋นแล้ว สวดลาพระเจ๊า ออกไปน้อมเกล้า พระธาตุ

พระธาตุดอยตุง งามเมี้ยงขนาด เพราะองค์พระธาตุ เป๋นกู่

ต่างจากธาตุอื่น จื่นมื่นกู่ผู้ ปีหมูเป๋นกู่ ตั้งอยู่บนดอย

มีองค์ศาสดา พร้อมสาวกใหญ่หน้อย แป๋งอยู่บนดอย วิลาศ

พระธาตุดอยตุง ปี่กูนอย่าพลาด เคารพกราบไหว้ ปูจา

หลวงพ่อปานนำ ปทักษิณา วางพวงมาลา ขอขมาธาตุ

สำเร็จเสร็จแล้ว เทวาธิราช สวดเสริมชาต๋า มงคล

วันตี่สิบเอ็ด เดือนสิงหาคม ตี่มาเพาะบ่ม ทำบุญ

เสร็จละมั่นหมาย หยิงจายอุดหนุน ตี่ฮ่วมทำบุญ กุศลกู่ผู้

เตียวลงดอยเน้อ ศรัทธาจุผู้ รถจอดถ้าอยู่ ตางลุ่ม

ก้อยเตียวลงเน๊าะ ฝนตกมาจุ่ม ขั้นไดตางลุ่ม ผะเลิด

สนุกนักหนา ปูจาปี่เกิด เตรียมตั๋วขึ้นรถ เมื้อบ้านเมื้อจอง

ผ่อนาฬิก๋า เวลาบ่ายสอง บวกมาแหมสอง บ่ายสี่

ขึ้นรถแล้วกา ศรัทธาน้องปี้ มาผ่อตี่นี่ เป๋นใด๋

เอิ้นถามกั๋นซาว บางคนบ่ม้วนใจ๋ แล้วเป๋นจะใด๋ อ่อเวลาหน้อย

เตื้อหน้ามาแถม นอนแฮมกิ้วก้อย ใจ๋บานบ่หน้อย กู่คน

ปิ๊กมาถึงวัด บ่ค่ำขัดสน หนตางมืดมน เปิดไฟ

ไปกั๋นหมดวัด บ่จัดไผอยู่ เป๋นผู้เปิดไฟ ส่งศรัทธาเวียง

เลยปิ๊กมาค่ำ จ่วยก่ำหมดเสี้ยง ศรัทธาในเวียง เจียงใหม่

เตื่อหน้ามีแถม ไปกั๋นแหมใหม่ บทนี้จอดจั้ง วางลา

ธรรมทัศนา ตานเตียนเข้าพรรษา จั๋งหวั๋ดเจียงฮาย

ขอลาบ๊ายบ่าย ก่อนแลนายเหย....

ส.วิสุทฺธสีลเมธี...

หมายเลขบันทึก: 616466เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2016 12:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2016 12:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี